25 ก.ค. 2020 เวลา 22:18 • ท่องเที่ยว
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นครสวรรค์
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา ณ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ที่นี่ เป็นพุทธสถานที่คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์(วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ สร้างถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ ในโอกาสที่เจริญชนมายุศม์ ครบ ๘๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ได้รับอนุญาตจาก กรมธนารักษ์ให้ใช้สถานที่ จำนวน ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา สร้างวัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีวา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
ชื่อ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ นี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ ( วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ได้ประทาน ชื่อวัดว่า วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เพื่อถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (ม.จ.ภุชงค์ ชมพูนุท) วัดราชบพิธสถิตสีมาราม ส่วน สิริวัฒนวิสุทธิ์ ( วิ. ) เป็นพระราชทินนามที่พระราชทานชื่อสมณศักดิ์ แด่พระราชาคณะ ชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ( พัดขาว ) พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ ( สุนทร สุนฺทราโภ เปรียญ ๔ ประโยค) ได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระธรรมปาโมกข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กทม.
เมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ ฯ และทรงรับเป็นองค์ประธาน งานก่อสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยา เฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสที่ทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีและทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ใน วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปเรือหลวง เรือชื่อว่า ราชญาณนาวาทีฆายุมงคล เปรียบกับเรือที่นำผู้คนให้หยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เข้าสู่สรวงสวรรค์
เรือหลวงอันเป็นที่ตั้งของวัดวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ มี ภายในเรือประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างอันเป็นมงคลมากมาย ดังนี้
มณฑปเรือนแก้ว ซึ่งเป็นอุโบสถของวัดแห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทยอินเดีย มุงและกั้นด้วยกระจกสีชาทั้งหมด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาททั้งคู่ เนื้อสำริดสามกษัตริย์ ประกอบด้วยทองคำ เงิน และ นาค รวม ๑๐๘ บาท ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จมาถวายไว้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
เจดีย์ศรีมหาราช สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะปูชนียานุสรณ์ในปีกาญจนาภิเษก แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความสูง ๔๕ เมตร กล้าง ๑๒ เมตร ภายในเจดีย์มี ๓ ชั้น จัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ
เจดีย์ศรีพุทธคยาที่ตั้งโดดเด่นบนยอดเขา จำลองแบบสถาปัตยกรรมและงานพุทธศิลป์มาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
เนื่องจาก เจดีย์ศรีพุทธคยา ตั้งอยู่บนยอดเขา ซึ่งเส้นทางขึ้นไปถึงเจดีย์นั้นค่อนข้างแคบและชันมาก รถไม่สามารถสวนกันได้ ทางวักจึงไม่อนุญาติให้นำรถส่วนตัวทุกชนิดขึ้นไป ต้องจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถตรงโรงทานแล้วใช้บริการรถสองแถวที่ได้จัดเตรียมไว้โดยคิดค่าโดยสารคนละ 40 บาท ไปกลับ หรือจะขึ้นบันไดให้เดินขึ้นไปขึ้นสู่ เจดีย์ศรีพุทธคยาโดยตรง 183 ขั้น ซึ่งในระหว่างทางก็มีจุดให้แวะชมวิวถ่ายภาพหลายจุด
เราเลือกใช้บริการรถสองแถว จุดแรกที่รถสองแถว พาแวะ คือ ลานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุด สูงกว่าที่ตั้งของเจดีย์พุทธคยา จุดนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
แต่ก็มีความงดงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวที่ตั้งอยู่บนเจดีย์
ด้านหน้าติดกับจุดชมวิว ซึ่งเป็น platform ยื่นออกไปจากหน้าผาเล็กน้อย เป็นที่ตั้งของ ธรรมจักร
ภายในฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นห้องที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ เข่นพระแก้วมรกตจำลอง พระพุทธรูปที่มีเค้าคล้ายของไทยใหญ่
รถสองแถวพาเรากลับลงมาแวะ ณ จุดอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์พุทธคยาจำลอง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหินแกะสลักสีแดงรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย ฐานสีขาว ส่วนยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น มีความสวยงามแปลกตา
บริเวณด้านหน้าเจดีย์ศรีพุทธคยา คือ ลานพระธรรมจักร ประดิษฐานแท่นพระธรรมจักร มีหินทรายแกะสลักเป็นรูปกวางและแท่นหิน 8 เหลี่ยม ที่แกะจากหินทรายสลักเป็นรูปมงคลต่างๆ และมีเครื่องหมายหยินหยางอยู่ตรงกลางลาน
มีบันไดทางลงไปยังเสาอโศกจำลอง ซึ่งด้านหน้าทางลงมีวัตถุรูปลักษณะของศิลปะอินเดียหลายชิ้นตั้งอยู่
เราจะเดินชมเจดีย์พุทธคยาจำลอง รอบๆบริเวณด้านนอก ก่อนที่จะเข้าไปไปว้พระด้านในเจดีย์นะคะ
บนผนังขอบเจดีย์ .. มีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะไทยผสมอินเดียตั้งอยู่ และยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็ก ปางประทานพร ปางมารชัย ปางลีลา ปางสมาธิ ทาสีทองบรรจุอยู่ตามช่องรอบเจดีย์ บริเวณชั้นบนสุดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย
ด้านหนึ่งของเจดีย์พุทธคยาจำลอง
ที่มุมริมทางเดิน … ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม
ภายในเจดีย์ ชั้นล่างเป็นสถานที่ใช้ปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธเมตตา จำลองมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ทำด้วยโลหะสำริดสีคล้ำออกดำ หลายคนจึงเรียกว่า หลวงพ่อดำ
ทัศนียภาพด้านในห้องโถงอันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำ
ชั้นที่ชั้นสอง เป็นที่ประดิษฐฐานพระศรีอาริยเมตไตย์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕
ชั้นสองของเจดีย์มีทางเดินโดยรอบ .. ณ จุดตามทางเดินสามารถมองเห็นพระพุทธรูปที่ถูกประดับบนตัวเจดีย์ได้อย่างใกล้ชิด
ทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องล่าง ที่สามารถมองเห็นวิว 360 องศา ... เมื่อมองจากระเบียงชั้นสองของเจดีย์
*******************
เที่ยวทั่วไทย ไปกับ พี่สุ
ท่องเที่ยวทั่วโลก กับพี่สุ
ซีรีย์เที่ยวเจาะลึก ประเทศนอร์เวย์
Iceland ดินแดนแห่งน้ำแข็งและเปลวไฟ
Lifestyle & อาหารการกิน แบบพี่สุ
สถานีอร่อย by Supawan
    สาวเมืองลิง🐒
    สวยมากค่ะ ไปนครสวรรค์บ่อย ไม่เคยไปเลยวัดนี้ ต้องแวะบ้างแว้ว