4 ส.ค. 2020 เวลา 04:57 • การศึกษา
#ปั้นเด็ก3ภาษาอังกฤษจีน
ประโยคและคำศัพท์ ปลุกลูกตื่นนอน
ตื่นได้แล้ว/ถึงเวลาลุกจากเตียงแล้ว/สายแล้ว/ ผมยังอยากนอนต่อ/ผมยังง่วงอยู่....ภาษาจีน-อังกฤษ พูดยังไง??
ติดตามความรู้ภาษาจีนและอังกฤษ และความน่ารักของพี่พบน้องพร้อมได้ที่
เช้าแล้วแต่ก็ยังมีเด็กไม่อยากตื่นนอน 😆😆 มาปลุกลูกๆเป็นภาษาจีนและอังกฤษกันค่ะ เราสามารถพูดภาษาจีนและอังกฤษกับลูกได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาเลยค่ะ
.
👉ตื่นได้แล้ว
ภาษาอังกฤษ 🔤 Wake up, *honey! (*หรือตามด้วยชื่อลูก)
ภาษาจีน 🀄 该醒了。 gāi xǐng le. (ไกสิ่งเลอะ)
.
👉ถึงเวลาลุกจากเตียงแล้ว
ภาษาอังกฤษ 🔤 It's time to get up.
ภาษาจีน 🀄 该起床了。 gāi qǐ chuáng le. (ไกฉี่ฉวงเลอะ)
.
👉สายแล้ว
ภาษาอังกฤษ 🔤 It's late now.
ภาษาจีน 🀄 现在很晚了。xiànzài hěn wǎn le (เสี่ยนจ้ายเหินหวั่นเลอะ)
.
👉ไม่เอา ผมยังง่วงอยู่
ภาษาอังกฤษ 🔤 No, I'm sleepy.
ภาษาจีน 🀄不要, 我很困。bùyào, wǒ hěn kùn (ปู๋เย้า หวอเหิ่นคุ่น)
.
 
👉ผมยังอยากนอนต่อ
ภาษาอังกฤษ 🔤 I want to sleep more.
ภาษาจีน 🀄我想再睡一会儿。wǒ xiǎng zài shuì yíhuìr. (หวอซีเยี่ยงจ้ายซุ้ยอี๋ฮุ้ยร)
🧐🧐คำศัพท์🧐🧐
wake up = ตื่น
It's time to...= ถึงเวลา...
get up = ลุกขึ้น
late = สาย
now = ตอนนี้
sleepy = ง่วง
I want to = ฉันต้องการ
sleep = นอน
more = อีก
该 gāi (ไก)= ควร
醒 xǐng (สิ่ง) = ตื่น
了 le (เลอะ) = แล้ว
起床 qǐ chuáng (ฉี่ฉวง) = ตื่น, ลุกจากเตียง
现在 xiànzài (เสี่ยนจ้าย) = ตอนนี้
很 hěn (เหิน) = มาก
晚 wǎn (หวั่น) = สาย, ดึก
不要 bùyào (ปู๋เย้า) = อย่า,ไม่เอา
困 kùn (คุ่น) = ง่วง
想 xiǎng (ซีเยี่ยง) = อยากจะ, คิด
再 zài (จ้าย) = อีก
睡 shuì (ซุ้ย) = มาจาก睡觉 shuìjiào = นอน
一会儿 yíhuìr (อี๋ฮุ้ยร) = แปบนึง
#happymonkey
#ปั้นเด็ก3ภาษา
#ภาษาจีน
#สอนลูกหัดพูดจีน
#ภาษาจีนสำหรับเด็ก
#สอนลูกพูดอังกฤษ
#พูดอังกฤษกับลูก
โฆษณา