พระผู้เปิดตาเราบทเพลงสั้น อาศัยถ้อยคำน้อยที่สุด บันดาลภาพในใจให้เห็นตนเองอยู่ในการนำทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสดา
เพียงปิดตาฟังและรู้ลมหายใจไปด้วย ความรู้สึกจะเหมือนเปิดโลกสว่างทางจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ พร้อมฟังคลื่นสมาธิต่อได้
ประพันธ์โดย ดังตฤณ
ดำเนินเพลงโดย คณะนักดนตรี มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข