6 ต.ค. 2020 เวลา 13:55 • การศึกษา
ทุ่ม 1 หมื่นล้าน ลุยโครงการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" จ้างงาน 6 หมื่นคน
ข่าวดีสำหรับคนว่างงาน คนหางาน เชิญอ่านทางนี้
ข่าวดีที่ว่ามาจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” หรือ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในตำบลแต่อย่างใด
แต่เป็นโครงการจ้างงานกว่า 60,000 อัตรา ในตำบลต่างๆ ใช้งบประมาณจากวงเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้จำนวน 10,629 ล้านบาท ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ระยะแรกนี้ อาจจะยังนำร่องด้วยกวยเปิดดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด 3,000 ตำบล โดยมีมหาวิทยาลัยจำนวน 73 แห่ง เข้ามาดำเนินการโครงการ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
แล้วอัตราค่าจ้างน่าสนใจ ก็บอกเลยว่าไม่ขี้เหร่ ซึ่งอัตราการจ้างงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
9,000 บาทต่อเดือน สำหรับประชาชาชนทั่วไป ต้องเป็นประชาชนที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
15,000 บาท ต่อเดือน สำหรับ บัณฑิตจบใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
5,000 บาทต่อเดือน สำหรับ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
คำถามต่อมาคือ แล้ว "จ้างงาน" ไปทำอะไรในตำบลตั้ง 6 หมื่นอัตรา
คำตอบตามมติครม. ก็คือ กระทรวง อว. ก็จะมอบหมายให้มหาวิทยาลัยของรัฐเป็นหน่วยงานในการดูแลภาระกิจระดับเศรษฐกิจสังคมของตำบล โดยแต่ละตำบลจะมี 1 มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละตำบล ได้แก่
- การยกระดับเศรษฐกิจสังคมในตำบล
- การสร้างและพัฒนาอาชีพใหม่
- การส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
- การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
- การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมไปถึงการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในแต่ละตำบล
ส่วนการจ่ายค่าจ้างจะไม่ใช่การจ่ายผ่านมหาวิทยาลัย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปชัน กระทรวงอว.จะดำเนินการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labour Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ฯ ซ้ำซ้อนกับโครงการ/มาตรการอื่นๆ ของภาครัฐทั้งหมดต่อไป
สุดท้ายนี้ มติครม.ยังไม่ได้บอกว่าจะเริ่มจ้างอย่างไร รับสมัครอย่างไร แต่รับปากว่า ฐานเศรษฐกิจ จะนำรายละเอียดมานำเสนอต่อไปทันที เมื่อมีการประกาศ
อ่านเพิ่มเติม
https://www.thansettakij.com/content/business/451809?amz=
By จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
24601
ภาพประกอบนี่คือแบบสะท้อนถึงค่านิยมแบบประเทศวัฒนธรรม Anglo ถ้ายุโรปก็จะไม่ใช่อารมณ์นี้