โครงการ Genius Service by DBD
เมืองไทยเป็นศูนย์กลางในตลาดของ ASEAN ทั้งในเรื่องของสินค้าและบริการต่างๆ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นศูนย์กลาง ของนักท่องเที่ยวใกล้และไกลทั้งในเรื่องของอาหารที่อร่อยและบริการที่ดีจนได้ขึ้นชื่อว่าเมือง ไทยเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ของโลก ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัวขึ้นไวมากๆ หลายๆธุรกิจและบริการส่วนใหญ่ปรับตัวไม่ทันทำให้ต้องปิดตัวลง กิจการไปต่อไม่ได้ ยอดรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยลดลงติดต่อกัน เป็นเวลานาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ได้มองเห็นถึงผลกระทบในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับหลายๆฝ่ายจัดตั้ง โครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ให้สามารถปรับตัวทันตามตลาดโลก มีความเข้าใจตลาดและสามารถเป็นต้นแบบธุรกิจ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยรวมรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นในการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ขาดงบประมาณใน การลงทุน ขาดความรู้ความสามารถให้การจัดการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างธุรกิจยุคใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ Genius Service by DBD ในโครงการนี้บริษัท ไฟด์ ฟูด จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรบในครั้งนี้และเกิดเป็นสินค้าและบริการแบบใหม่ชื่อว่า Find Field
Find Field เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากการเรียนรู้และพัฒนาของโครงการ Genius Service ทั้งในเรื่องของ สินค้าและบริการ เกิดเป็นธุรกิจยุคใหม่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย Find Field มุ่งเน้นในการพัฒนาผลผลิตทาง การเกษตรในเรื่องของ “ข้าวอินทรีย์” พัฒนามาตรฐานข้าวไทยสู่ตลาดโลก
ในระบบและการบริการของ Find Field เป็นการทำธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชนในเรื่อง “ข้าวอินทรีย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานข้าวอินทรีย์ควบคู่กับการจองที่นาเป็นของตัวเอง ให้ชุมชนและคนกรุงมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยกัน ตั้งแต้กระบวนการเพาะปลูกจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว สามารถตรวจสอบและเยี่ยมชมแปลงนาของตนเองได้ โดยทางชุมชนเป็นคนดูแลให้เก็บผลผลิตให้ทั้งหมด คนกรุงที่ไม่มีโอกาสในการซื้อที่นาปลูกข้าวเป็นของตัวเองสามารถเริ่มต้นได้จากโครงการ Find Field