ตลาดนัดน้ำใจ ปันสุขทั่ว กทม.
ในช่วงวิกฤติที่ผ่านทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งในกลุ่มคนในเมืองจนไปถึงชุมชนขนาดเล็ก มีผลทั้งในเรื่องของความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นบวกกับรายได้ของคนในยุคปัจ จุบันลดลงด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆ เมืองทั้งเมืองปิดตัวลงหยุดการเคลื่อนไหว ในผล กระทบครั้งนี้มีทั้งกลุ่มชุมชนและกลุ่มของคนเมืองได้รับผลกระทบมากมาย รายได้ของชุมชนลดน้องลงแต่เกิดเป็นทรัพยากรอาหาร(ผลไม้) เพิ่มมากขึ้นจนล้นตลาดเพราะขาดการกระ จายตัว ในช่วงระหว่างนั้นคนในเมืองต้องการอาหารมากขึ้นแต่ทรัพยากรอาหารลดลง
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรา Find Food มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับในชุมชนและคน ในเมืองกรุงทั้งในเรื่องของการขาดแคลนรายได้และขาดแคลนทรัพยากรอาหาร Find Food ได้ร่วมจัดตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งนี้ชื่อว่าโครงการ “ปันสุขทั่ว กทม” เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายชุมชนและคนในเมืองกรุง ชุมชนใน กระจายผลผลิตเกษตรคนในเมืองได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพส่งตรงจากชุมชน
หลังจากจบโครงการช่วยเหลือ “ปันสุขทั่ว กทม.” มีผลตอบรับจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น คนในเมืองส่วนใหญ่หันมาบริโภคอาหารจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น ชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น ความต้องการสินค้าชุมชนเพิ่มสูงขึ้นคู่กับความต้องการในการบริโภคสินค้าของคนในเมือง กรุงเพิ่มสูงเป็นผลให้ชุมชนมีรายได้ตลอดปี ปัจจุบันชุมชนหลายพื้นที่มีการเติบโตมากขึ้น จากผลกระทบในครั้งนี้จากรายได้ที่เกิดในชุมชนเอง