มีบัญชีอยู่แล้ว?
ธนาคารโลกในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจที่ชาญฉลาด ทำให้ประเทศยกระดับขึ้นมามีรายได้ปานกลางระดับสูง และกำลังดำเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สามารถเลื่อนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายปานกลางระดับสูงโดยใช้เวลาไม่ถึงชั่วอายุคน ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้รับการกล่าวถึง ในแง่ของ “ความสำเร็จด้านการพัฒนา” อย่างกว้างขวาง
จากการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และการลดความยากจนที่น่าประทับใจ แต่ขณะที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยับยั้งการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจกลับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและนำไปสู่สภาวะการว่างงานในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อทั้งครัวเรือนชนชั้นกลาง และกลุ่มคนยากจน รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการลดความยากจนที่ได้ทำมา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยคาดว่าจะมีการหดตัวในปี 2563 ซึ่งอาจมีความรุนแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เนื่องจากอุปสงค์ภายนอกที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อการค้าและการท่องเที่ยว การหยุดชะงักของซัพพลายเชน และการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง การระบาดของโรคมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การว่างงานจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากการควบคุมการแพร่เชื้อและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของครัวเรือนมีแนวโน้มที่รุนแรงเช่นกัน จำนวนประชากรที่ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ำกว่าา 5.5 ดอลลาร์ต่อวัน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 4.7 ล้านคนในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นประมาณ 9.7 ล้านคนในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อยเป็น 7.8 ล้านคนในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
โดยรัฐบาลได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยมาตรการช่วยเหลือด้านการคลัง (6% ของ GDP) ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแง่ของขนาดและความหลากหลายของเครื่องมือที่นำมาใช้ เพื่อมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนครัวเรือนและบริษัทที่มีความเปราะบาง ธนาคารโลกพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูจากโควิด-19 ของรัฐบาลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวจาก 4.2% ในปี 2561 เป็น 2.4% ในปี 2562 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากความต้องการส่งออกที่ลดลงซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน การชะลอการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
ความท้าทายหลักในการพัฒนาซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในอนาคตหากต้องการเปลี่ยนสถานะสู่ประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2580 ได้แก่ ความอ่อนแอของการพัฒนาระบบการศึกษาและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง ซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิตและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในอนาคต อีกประการคือความไม่เท่าเทียมกันในเชิงพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น หมายถึงผู้คนในพื้นที่ห่างไกลจะสูญเสียโอกาสและล้าหลังทั้งในเชิงเศรษฐกิจและตัวชี้วัดด้านสวัสดิภาพ
ความยากจนลดลงอย่างมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจาก 65.2% ในปี 2531 เหลือ 9.85% ในปี 2561 อย่างไรก็ตามการเติบโตของรายได้ครัวเรือนและการบริโภคต่างหยุดชะงักทั่วประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความคืบหน้าของการลดความยากจนในประเทศไทยกลับตรงกันข้าม
ระหว่างปี 2558 ถึง 2561 อัตราความยากจนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 7.2% เป็น 9.8% และจำนวนของประชากรที่ใช้ชีวิตอย่างยากจนเพิ่มขึ้นจาก 4.85 ล้านคนเป็นมากกว่า 6.7 ล้านคน การเพิ่มขึ้นของความยากจนในปี 2561 เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกภูมิภาคคิดเป็น 61 จาก 77 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนคนจนเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งล้านในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่ภาคใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งกลายเป็นภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนสูงสุดเป็นครั้งแรกในปี 2560
ความเหลื่อมล้ำ เมื่อวัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2558 ถึง 2560 โดยมีค่าเฉลี่ยการบริโภคของครัวเรือนต่อหัวเพิ่มขึ้น แต่การบริโภคของครัวเรือนที่อยู่ในระดับล่างสุด 40% ของประชากรกลับลดลง จากรายงานดัชนีใหม่ของธนาคารโลก ที่เรียกว่า ดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index) ซึ่งวัดระดับผลผลิตของของประชากรวัยทำงานรุ่นใหม่เทียบกับศักยภาพที่พวกเขาพึงมีหากได้รับการศึกษาและการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุด พบว่าคุณภาพการศึกษาเป็นความท้าทายที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทย เด็กไทยที่เกิดวันนี้คาดว่าจะได้รับการศึกษา 12.7 ปีก่อนอายุครบ 18 ปี
อย่างไรก็ตามเมื่อคำนึงถึงคุณภาพของการเรียนรู้แล้วจะเทียบเท่ากับการศึกษาเพียง 8.7 ปี ซึ่งมีความต่างอยู่ถึง 4 ปี อัตราการรอดชีวิตของกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศไทยอายุระหว่าง 15-60 ปีนั้นต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศทั้งหมดที่มีข้อมูล ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาทั้งการตรวจพบโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นเป็น 3 และ 4 เท่าตามลำดับ รวมถึงอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สูง ล้วนแต่ส่งผลด้านลบต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ใหญ่ โดยคาดว่าจะมีเด็กอายุ 15 ปีเพียง 87% เท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 60 ปี
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศไทยอย่างเป็นระบบ: กลับสู่เส้นทาง ฟื้นฟูการเติบโตและสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคน
ประเด็นสำคัญ
- ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการขจัดความยากจนและกระจายความมั่งคั่ง เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 7% ต่อปีเป็นเวลาเกือบสี่ทศวรรษก่อนวิกฤตการเงินเอเชียในปี 2540
- รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2% ต่อปีในช่วงปี 2543-2556
- การส่งออกเติบโตในอัตรา 15% ต่อปีในช่วงปี 2529-2539 โดยในเวลาเดียวกันมีการลงทุนของภาคเอกชนเฉลี่ยมากกว่า 30% ของ GDP
- การเติบโตที่สูงช่วยลดความยากจนจาก 67% ในปี 2529 เป็น 5% ในปี 2557
รายงานระบุมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยกลับสู่เส้นทาง ฟื้นฟูการเติบโตและสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคน
- สร้างงานที่ดีเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มการแข่งขันผ่านข้อตกลงการค้าเสรีและลดกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับบริษัทด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- ให้การสนับสนุนแก่ประชากรกลุ่มล่างสุด 40% โดยการปรับปรุงการศึกษาและทักษะของแรงงาน กระตุ้นการผลิตภาคเกษตรกรรม และสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงานของสถาบันในภาครัฐ เพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้
ติดตามช่องทางสำหรับรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม ได้ที่
Youtube: Interloop Solutions & Consultancy
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   BREAKING !! ด่วน ! เนเธอร์แลนด์และออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อ Omicron แล้ว 15 ราย ขณะที่นายกรัฐมนตรีของสิงค์โปร์กล่าวว่า Omicron อาจทำให้มาตรการจำกัดการเดินทางกลับมาอีกครั้ง ! ล่าสุดมีรายงานด่วนออกมาว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ตรวจพบผู้ป่วย Omicron แล้ว 13 ราย และออสเตรเลียก็ประกาศพบอีก 2 รายในวันนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเพราะตอนนี้ Omicron ได้ระบาดไปในหลายประเทศแล้ว
   ⚠️[BREAKING]⚠️ การระบาดสายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ ดันให้เหรียญคริปโตที่ชื่อ Omicron ราคาดีดขึ้น x8 เท่าทันทีในวันเดียว ! ถึงแม้ว่าการระบาดรอบใหม่นี้จะทำให้นักลงทุนทั่วโลกเกิดความกังวลและสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น น้ำมัน รวมไปถึงคริปโต กำลังโดนเทขายอย่างรวดเร็ว
   ทำไมอักษรกรีก ถึงนิยมใช้ตั้งชื่อสิ่งต่างๆ 🔵 ในช่วงหลังเราได้ยินชื่อสายพันธุ์ไวรัส COVID จำนวนมากทั้งแอลฟา, เบตา, แกมมา, เดลตา ไปจนถึงล่าสุดคือ โอไมครอน
   านข้าวปลาแกะ ที่ขายดีขึ้นชั่วข้ามคืน จากคลิป TikTok เพียงคลิปเดียว ! ! . จากกระแสที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้ คงหนีไม่พ้นเมนูง่ายๆ แต่น่าทานมากๆ อย่าง "ข้าวปลาทอด" ที่ถือว่าแก้ Pain Point ที่หลายๆ คนอาจจะมองข้ามไปนั่นคือ การแกะปลา จนเกิดเป็นกระแสส่งต่อวิดีโอเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย อย่างร้าน"ข้าวปลาแกะ" . จากจุดเริ่มต้นถ่ายวีดีโอเล่นๆ ลง TikTok จนทำให้หลายๆคนที่เห็นคลิปนึกถึงข้าวปลาทอดที่คุณยายหรือคุณแม่เคยแกะให้กินตอนเด็ก เกิดเป็นแถวที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ หรือบางคนไปรอก็ยังไม่ได้กิน ข้าวปลาแกะ ของป้าศรี ที่ขายมานานกว่า 20 ปี ที่ซอยรูเบีย สุขุมวิท 42 . ซึ่งนี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงพลังของ คอนเทนต์ บน สื่อโซเชียลมีเดีย ที่ร้านอาหารก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อ "ป้ายยา" ลูกค้าให้อยากมาทานได้เช่นกัน . #ข้าวปลาแกะ #ร้านรถเข็น #ปลานิลทอด #การจัดการร้านอาหาร #RestaurantManagement #เทคนิคร้านอาหาร #ข่าวร้านอาหาร #StreetFood #เปิดร้านอาหาร #ความรู้ร้านอาหาร #สุขุมวิทกินไรดี #ซอยรูเบีย #ต่อเพนกวิน #torpenguin . ติดตาม Torpenguin - ผู้ชายขายบริการในช่องทางอื่นๆได้ที่ . Youtube : Torpenguin Blockdit : Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ Twitter : Torpenguin Instragram : torpenguin ติดต่องาน E-mail : torpenguin.channel@gmail.com
   ดูทั้งหมด