14 พ.ย. 2020 เวลา 20:42 • ปรัชญา
Paradigm กำหนดชีวิต ?
Paradigm เป็นภาษากรีก
para แปลว่า beside ส่วน digm แปลว่า ทฤษฎี รวมกัน คือ ชุดแนวความคิด หรือ มโนทัศน์ (Concepts) ค่านิยม (Values) ความเข้าใจรับรู้ (Perceptions) และการปฏิบัติ (Practice) ที่มีร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่ง ชุมชนหนึ่งและได้ก่อตัวเป็นแบบแผน ของทัศนะอย่างเฉพาะแบบหนึ่ง เกี่ยวกับความจริง (Reality) ซึ่งเป็นฐานของวิถี เพื่อการจัดการตนเอง ของชุมชนนั้น ทีทำหน้าที่สองประการ ประการแรกทำหน้าที่ วางหรือกำหนดกรอบ ประการที่สอง ทำหน้าที่บอกเราว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ภายในกรอบเพื่อให้เกิดความสำเร็จ รวมไปถึง เราวัดความสำเร็จนั้นอย่างไร
อ่านแล้ว เข้าใจไหม ? ไม่เข้าใจหรอก 555
แต่ถ้าจะบอกว่า
Paradigm คือ โปรแกรมทางจิตที่ควบคุมเกือบจะทุกความประพฤติ ของคุณ ล่ะ
เข้าใจง่ายขึ้นไหม ?
คนทุกคน ตั้งแต่เราเกิดมา เราถูกควบคุม สั่งสอนโดยสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ยอมรับ และรับเอาค่านิยมของสังคมกลุ่ม ไปเป็นค่านิยมของตนเอง และเราก็ปฏิบัติ ตามสิ่งนั้นๆจนเป็นความเชื่อ จนเป็นนิสัยที่เราทำเป็นประจำเสมอๆ (นิสัย ความคิดอ่าน ทัศนคติของคุณ เป็นสิ่งที่ใช้เวลาระยะหนึ่งในการหล่อหลอม)
คุณจะมีนิสัยเช่นไร : ครอบครัว การเลี้ยงดู การปลูกฝัง และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สร้างมา
Paradigm เป็นสิ่งกำหนด "ผลลัพธ์" ของชีวิต
เวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน Paradigm ผลลัพธ์ที่จะได้นั้นยิ่งใหญ่มาก และมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
โฆษณา