21 พ.ย. 2020 เวลา 15:55 • ปรัชญา
“..พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก ฉันเองยังสู้ท่านไม่ได้ เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค์ (ในหลวงรัชกาลที่๙) ปรารถนามานาน แต่เวลานี้บารมีเป็น “ปรมัตถบารมี”
..
เหลือปฏิบัติอีก ๕ ชาติ และที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้ว ไม่ใช่ไม่สำเร็จ พุทธภูมินี่ต้องบำเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็น “วิริยาธิกะ” ต้องบำเพ็ญถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป นี่เกิน ๑๖ อสงไขยแล้ว
..
“แสนกัป” อาจยังไม่ครบ จึงต้องเกิดอีก ๕ ชาติ" หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
“นี้รูปพระเจ้าแผนดิน เก็บดีๆ แด้นั้น เอาไว้ในห้องพระ กราบไหว้บูชา พระพุทธเจ้านะนั้น”
..
พระครูภาวนาภิรัต วิ. (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
〰️〰️〰️〰️〰️🌸
“...ก็มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นแหละ ถึงไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีดีอะไร..
..
”พระอาจารย์วัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร พระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ทำหน้าที่ยาวนานที่สุด
〰️〰️〰️🌸
“..ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม เคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ...!!!”..
(ช้างป่าเลไลยก์คือพระโพธิสัตว์)
..
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
“วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ”
..
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
〰️〰️〰️🌸
“หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้”
..
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
“พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย...”
..
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
“ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ...”
..
ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
〰️〰️🌸
ในหลวงเป็นคนดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้ พระองค์เสด็จนู้นเสด็จนี้ เราก็เห็นไม่ใช่เหรอ ไม่ได้หยุดเลย เหมือนกังหัน เพราะความห่วงชาติบ้านเมือง รักประชาราษฎร เพราะเป็นลูกของท่านเราจะหาใครได้อย่างในหลวง
..
ทำไมไปตำหนิในหลวงได้ลงคอ คนคนนั้น (ผู้ดูหมิ่นในหลวง) เป็นคนประเภทใดพิจารณาดูเถิด
..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
“กูขนพองไปหมด พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงกฤดาภินิหาร ครองบ้านครองเมือง จะมาก้มให้พระป่าสามัญลูบพระเศียรได้ ท่านเป็นเทวดาของปวงชน”
..
ท่านเลยทูลว่า
..
“..มหาบพิตรได้ทรงโปรดยื่นพระหัตถ์มาเถิด”
..
ในหลวงทรงเงยพระพักตร์ยิ้ม และ ทรงยื่นพระหัตถ์ทั้งสองให้พ่อท่านคล้ายจับขึ้นเสมออกอธิษฐานพระชัยมนต์คาถาถวาย แล้วรดน้ำมนต์ใส่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์เอง พร้อมถวายพระพรตลอดเวลา
..
ในหลวงทรงอิ่มเอิบปลาบปลื้มพระราชหฤทัย และทรงปวารณาทรงรับอุปัฏฐากเป็นส่วนพระองค์
..
.ครั้นลูกศิษย์ถามท่านว่า “พ่อท่านถวายของดีอะไรหรือเปล่า”
..
ท่านตอบว่า
..
..“ไม่ให้เทวดาผู้เป็นยอดคนแล้ว จะให้ใครเล่า”
..
“ในหลวงพ่อองค์นี้ ทรงบุญญาภินิหาร ทรงทศพิธราชธรรมบริบูรณ์”
..
ท่านพ่อคล้าย จนฺทสุวณฺโณ
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
ทศพิธราชธรรม
🌸
ทาน (ทานํ) คือ การให้ศีล 
🌸
(สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
🌸
บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
🌸
ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
🌸
ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
🌸
ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียรพยายามในการทำความสุขเพื่อส่วนรวม
🌸
ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
🌸
ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุลโดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม
🌸
ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
🌸
ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่นถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
🌸
ขบถยาตรา เรียบเรียง
..
ที่มา
~http://www.pirun.ku.ac.th/~fagisvtc/buddhism/Index-journal/journal/ajan/king-dhrama/king-Monk.
~htmhttps://www.topchiangmai.com/trip/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/
~https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
    สาวเมืองลิง 🐒
    พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบ... แห่งความศรัทธาพุทธศาสนา