ถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือล่าช้า เรียกร้องอะไรได้บ้าง??
-ช่วงนี้เราจะเห็นข่าวออกมาบ่อยๆว่าเครื่องบินมักมีการดีเลย์หรือยกเลิกไฟลท์กันบ่อย แล้วคุณรู้รึไม่ว่าสิทธิ์ของผู้โดยสารที่เราสมควรจะได้รับมีอะไรบ้าง
-ตามประกาศของกระทรวงคมนาคมเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารโดยมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ 2553 มีอะไรบ้าง
กรณีที่1 ล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
1. จัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อ ให้สายการบินคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน แต่หากสายการบินจะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงิน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน
กรณีที่2 ล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ปฏิบัติเหมือนกับกรณีที่1 ข้อ1,2,3หรือ
1. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดียวกัน หรือที่ใกล้เคียง ในวันเดียวกัน หรือวันอื่น ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร และหากเที่ยวบินใหม่ถูกกว่า สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนด้วย
2. ในกรณีที่สายการบิน เสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่น ต้องจ่ายค่าเดินทางจากสนามบินใหม่ไปยังสนามบินเดิมให้ผู้โดยสารด้วย หรือ
3.เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรณีล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
1. จะได้สิทธิ์เหมือนกรณีล่าช้า 3-5 ชั่วโมง
2. จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันที ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทาง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ความปลอดภัย สภาพดินฟ้าอากาศ เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจ
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบินของอากาศยานและผู้โดยสาร เป็นต้น ตลอดจนการนัดหยุดงาน หรือการกระทําใดๆ ของพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน
*(ในกรณีสายการบินประสงค์จะชําระเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนค่าชดเชยเป็นเงินสด 600 บาท จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น)
กรณีล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง
1
สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร เช่นเดียวกับมาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบิน
1. เสนอทางเลือกให้ผู้โดยสาร ดังนี้
-รับเงินค่าโดยสารคืนและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน แต่หากสายการบินจะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงิน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อน หรือ
-เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดียวกัน หรือที่ใกล้เคียง ในวันเดียวกัน หรือวันอื่น ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร และหากเที่ยวบินใหม่ถูกกว่า สายการบินต้องชำระเงินส่วนต่างคืนด้วย
-เดินทางโดยการขนส่งทางอื่น เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียง ตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากค่าเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นต่ํากว่าจํานวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชําระไว้แล้ว สายการบินต้องชําระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ดูแลผู้โดยสาร ดังนี้
-จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ
ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
-จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
-จัดที่พักแรมให้แก่ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืน ขึ้นไป พร้อมทั้งจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. ชำระค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 1,200 บาท ให้แก่ผู้โดยสารทันทีก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ยกเว้นแต่
สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ ให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ
สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง 3 วัน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ให้ ซึ่งจะถึงจุดหมายปลายทาง เร็วหรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ความปลอดภัย สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน เป็นต้น
อยากให้เพื่อนๆแคปไว้ เผื่อกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับเรา
ที่มา : Twitter สำนักงานกิจการยุติธรรม
  • 8

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา