ไขข้อสงสัย Internet of Things (IoT) คืออะไร?
Internet of Things หรือ IoT คือ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสั่งการหรือควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรียกอีกชื่อว่า M2M (Machine to Machine)
ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา
และยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง
ทั้งในธุรกิจ โรงงาน รวมถึงที่อยู่อาศัย
ประโยชน์ของ IoT
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การทำงานแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถ
เก็บข้อมูล ส่งข้อมล ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
2. ประหยัดเวลา
การมีเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ประหยัดเวลา
ของเรามากขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายลดลง
ช่วยลดต้นทุนในหลายๆด้าน เช่น การผลิต การทำงาน
4. ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
ถึงแม้อุปกรณ์จะอยู่คนละที่ ไม่ว่าตอนไหน ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต
เชื่อมต่อ ก็จะสามารถทำงานได้
5. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
IoT ช่วยแนะนำสินค้าและบริการให้เข้ากับพฤติกรรม
ของลูกค้า เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้าซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ
#ohmybrain #อาหารสมอง
อ้างอิง