"ผู้ชนะ"ย่อมก่อเวร "ผู้พ่ายแพ้"ย่อมนอนเป็นทุกข์
"ผู้ละ"ทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุข
55 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา