10 ม.ค. เวลา 11:00 • การศึกษา
Hello guys! Welcome to English talk podcast ^^
พอดแคสวันนี้เป็นพอดแคสรวมภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะคะ
มาฟังกันน 😄😄 อ่านตาม script ข้างล่างนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
__________________________________
Chinese-Pinyin-English translation
大家好,这是中文对话播客! 我的名字叫安娜,中文名字叫安娜,英文名字也叫安娜。 去年,我想到了一个教中文的项目,但由于我不够自信而失败了。今年 我制定了一个新目标,希望我能够说一口流利的 中文。 我依旧不教学,只是用中文做一个播客,谈论日常生活! 我们可以一起学习! 我们用中文说,再加上英文。 如果我不知道中文该说什么的时候我会切换到英语啊。
Dàjiā hǎo, zhè shì zhōngwén duìhuà bòkè! Wǒ de míngzì jiào ānnà, zhōngwén míngzì jiào ānnà, yīngwén míngzì yě jiào ānnà. Qùnián, wǒ xiǎngdàole yīgè jiào zhōngwén de xiàngmù, dàn yóuyú wǒ bùgòu zìxìn ér shībàile. Jīnnián wǒ zhìdìngle yīgè xīn mùbiāo, xīwàng wǒ nénggòu shuō yīkǒu liúlì de zhōngwén. Wǒ yījiù bù jiàoxué, zhǐshì yòng zhōngwén zuò yīgè bòkè, tánlùn rìcháng shēnghuó! Wǒmen kěyǐ yīqǐ xuéxí! Wǒmen yòng zhōngwén shuō, zài jiā shàng yīngwén. Rúguǒ wǒ bù zhīdào zhōngwén gāi shuō shénme de shíhòu wǒ huì qiēhuàn dào yīngyǔ a.
Hello everyone, this is Chinese talk Podcast! My name is Ana, my Chinese name is Anna, and my English name is Ana. Last year, I thought of a project to teach Chinese, but it failed because I was not confident enough and my Chinese was bad. This year I have set a new goal to speak Chinese more fluently than last year. I still don’t teach (well not a Chinese teacher lol), just do a podcast in Chinese to talk about daily life! We can learn together! We will be using Chinese plus English and If I don’t know what to say in Chinese, I will switch it to English.
大家好 (Dàjiā hǎo)= hello everyone
中文 (zhōngwén)=Chinese
对话播客 (duìhuà bòkè) = talking podcast
我的 (Wǒ de )= my
名字 (míngzì)= name
叫 (安娜 ) jiào ānnà = (is called) Ana
英文 (yīngwén)= English
去年 (Qùnián)= last year
今年 (Jīnnián)= this year
目标 (mùbiāo)= goal
学习 (Xuéxí)= learn
用 (Yòng)= use
    Spirits of Siam
    สนับสนุน20 เพชร
    Positive Thoughts/ก็มันชอบ
    น้องอนา เก่งจริงๆค่ะ