18 ม.ค. เวลา 11:52 • ปรัชญา
"ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ"
"ความจริงอันประเสริฐ" หรือ "อริยสัจ 4"
คือหลักธรรมสำคัญที่เป็นกุญแจแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ซึ่งประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
ผมเชื่อว่าหลักธรรมนี้ น่าจะเป็นหลักธรรมที่ใครหลายคนรู้จักหรือเคยเรียนกันในวิชาศาสนาแน่นอนครับ
3
ทุกข์ หมายถึง ปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาวะที่ทนได้ยาก หรือทนไม่ได้เลย หรืออะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดสภาวะลบในใจ สิ่งเหล่านั้นล้วนคือความทุกข์
สมุทัย หมายถึง สิ่งต่างๆที่เป็นเหตุของทุกข์ ซึ่งตามหลักศาสนาพุทธ ก็จะประกอบด้วย ตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ตัณหาคือความอยากในกามอารมณ์
ภวตัณหา ความอยากอยู่แบบนั้น อยากเป็นแบบนี้ จนเกิดเป็นความยึดติด
วิภวตัณหา ความไม่อยากอยู่และก็ไม่อยากเป็น
อารมณ์แบบโดนหัวหน้าเรียกประชุม แล้วเราขี้เกียจ ไม่อยากเข้าประชุม เลยงอแงอะไรงี้ครับ555😆
นิโรธ คือการดับทุกข์ ภาวะที่ไม่มีความทุกข์ในใจ
และมรรค แนวทางหรือหนทางในการดับทุกข์
ซึ่งเป็นวิธีการแห่งการปฏิบัติด้วยไตรสิกขา
(ศีล สมาธิ ปัญญา)
ซึ่งตามหลักแล้วมี 8 ข้อ หรือที่เรียกกันว่า "มรรค 8"
1
1.สัมมาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจและมีเหตุผลในทุกสิ่งในทางที่ถูก
2.สัมมาสังกัปปะ ความใฝ่ในสิ่งที่ถูกต้อง
3.สัมมาวาจา การพูดที่ถูกต้อง
4.สัมมากัมมันตะ การกระทำที่ถูกต้อง
5.สัมมาอาชีวะ การดำรงชีวิตในทางที่ถูกต้อง
6.สัมมาวายามะ ความขยันในสิ่งที่ถูก
7.สัมมาสติ มีสติระลึกถูกต้อง
และ 8.สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นถูกต้อง
ขอฝากซีรีส์ "ความรู้เล็กๆของเด็กศาสนา" กันด้วยนะครับ โดยซีรีส์นี้ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
ทั้งที่มีในห้องเรียนและไม่มีในห้องเรียน
ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเรื่องศาสนา
และอยากให้ภายในโรงเรียนเปลี่ยนวิชาศาสนาพุทธ มาสอนศาสนาอื่นๆด้วย เพราะในไทยเรามีหลากหลายศาสนาด้วยกัน
และซีรีส์นี้เอง จึงเป็นซีรีส์ที่ผมจะมาโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาเอาไว้ โดยที่จะคงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด
เพราะอยากให้การอ่านหรือเรียนเรื่องศาสนา
ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อเสมอไป❤️
ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่แสนดี
สวัสดีครับ🌃

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    พี่ข้าว🌾BBKN
    สนับสนุน10 เพชร