23 ม.ค. 2021 เวลา 06:42 • ไลฟ์สไตล์
#สุขทุกข์
วัฏจักร ตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ช่วงระยะเวลาของเหตุการณ์หรือกิจกรรมชุดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดําเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณจุดเริ่มต้นนั้นอีก เช่น วัฏจักรแห่งฤดูกาล วัฏจักรแห่งพืช
ความสุข ความทุกข์ ก็เป็นวัฏจักรของการดำเนินชีวิต มีสุขเดียวก็มีทุกข์ จบทุกข์เดียวก็มีสุข
เวลาขับรถผ่านไฟจราจรที่กำลังแสดงเป็นสีเขียว ใจเรามักภาวนาขออย่าให้ไฟแดง เราจะได้ไปต่อ หรือบางทีไฟจราจรกำลังแสดงเป็นสีแดง ใจเราก็ภาวนาขอให้ไฟเขียว บางครั้งสมหวัง บางครั้งผิดหวัง ทั้งที่เรารู้ดีว่าไฟแดง หรือไฟเขียว มีกำหนดเวลาที่แน่นอน
เรามักคาดหวังการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของเหตุการณ์ในแต่ละวัฏจักรมากเกินไป จนทุกข์ใจ ถ้าหากปล่อยวาง รับรู้ เข้าใจ และอดทนรอให้การดำเนินตามวิถีแต่ละวัฏจักรนั้นๆ ช่วงที่ระว่างรออาจจะไม่สุขมาก แต่ก็ไม่ทุกข์มากเช่นกัน
โฆษณา