12 ก.พ. เวลา 01:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่เจอบ่อยๆ
หลังจากที่สรุป Indicators ที่เจอบ่อยๆ มาฝากในโพสต์นี้ไปแล้ว
เลยกลับไปค้นบันทึกเก่าๆ ของตัวเอง
ในสมุดโน้ตของสายพื้นฐานมาค่ะ
4
เนยจดไว้แบบแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานเหมือนกันเลย
ไม่ว่าจะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำกำไร วัดมูลค่าทางการตลาด วัดภาระหนี้สิน วัดสภาพคล่อง วัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และคำศัพท์ที่เจอในงบการเงินบ่อยๆ
เนยเขียนอธิบายความหมายเอาไว้สั้นๆ
ว่าแต่ละสูตรถูกคำนวณมาจากอะไร
ส่วนรายละเอียดลึกๆ อยากให้ศึกษาใน Link ที่รวมมาให้
ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 3 ที่
เพราะเนยอยากให้มีข้อมูลเยอะๆ เอาไว้ศึกษาและประกอบการตัดสินใจค่ะ
- วัดประสิทธิภาพการทำกำไร-
1. Net Profit Margin
อัตรากำไรสุทธิ
2. Earning per Share Ratio
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น
3. Return on Assets Ratio
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
4. Return on Equity Ratio
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
1
- วัดมูลค่าทางการตลาด-
1. Price to Book Value per Share Ratio
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
2. Diviend Yield
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
3. Price to Earning per Share Ratio (P/E)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น
- วัดภาระหนี้สิน -
1. Debt to Equity Ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- วัดสภาพคล่อง-
1. Current Ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
- วัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์-
1. Total Asset Turnover Ratio
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
- คำศัพท์อื่นๆ-
1. EBIT & EBITDA
    Alex
    สนับสนุน50 เพชร