คําพิพากษาฎีกาที่ 5860/2562 (บทบรรณาธิการเนติ 1/73 เล่ม 5)
ประเด็น : บุคคลที่ศาลพิพากษาว่าไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดิน (เพราะเป็นผู้ครอบครองแทน) ให้ผู้ครอบครองคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่เจ้าของบุคคลดังกล่าวจะแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือทรัพย์สินแทนมาเป็นยึดถือ... ดูเพิ่มเติม
17 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา