มีบัญชีอยู่แล้ว?
เข้าเว็บไซต์หลัก คลิกที่ลิ้งค์นี้ =>> http://www.bangkokshow.com/
ผู้ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์ดับกลิ่น จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นที่มีกลิ่นหอม ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ดับกลิ่นทุกๆชนิด ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสียและการดับกลิ่นบำบัดกลิ่นในเวลาเดียวกันทันที...
บำบัดน้ำเสียแบบมืออาชีพ ต้องจุลินทรีย์หอมคาซาม่า จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอมเจ้าแรกของประเทศไทย ใช้บำบัดน้ำเสียได้ทุกๆระบบบำบัด ได้ประโยชน์ทั้งการบำบัดน้ำเสีย(ย่อยสลายของเสีย)และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่น)ในบ่อบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกันทันที
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสีย ( บำบัดน้ำเสีย ) และการบำบัดกลิ่น(ดับกลิ่นกำจัดกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ( Anaerobic Bacteria) เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ใน 2 เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้คือ .-
1. เน้นในเรื่องของการนำไปใช้บำบัดน้ำเสีย ( จากทุกๆแหล่ง รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ )
บทบาทของจุลินทรีย์หอมคาซาม่ากับการบำบัดน้ำเสียมีดังนี้.-
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและย่อยสลายของเสียให้กับบ่อบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาหรือระบบบำบัดที่ยังไม่สมบูรณ์ มีปัญหาค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะเป็นกำลังหนุนช่วยเพิ่มปฏิกิริยาการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้นกว่าปกติที่เคยมีอยู่ในระบบบำบัด การย่อยสลายของเสียในน้ำเสียได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ในการบำบัดน้ำเสียแทบจะทุกๆแห่งนิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ( Activated Sludge : AS ) ซึ่งระบบนี้มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ถ้าการดูแลควบคุมบริหารจัดการไม่เป็นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในระบบอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะปัญหายอดนิยมค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์ อันเนื่องมาจากของเสียต่างๆในน้ำเสียถูกย่อยสลายได้น้อย ซึ่งมาจากปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดมีปริมาณน้อย ย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทัน รวมไปถึงปัญหทางด้านเทคนิคในระบบบำบัดที่ส่งผลต่อจุลินทรียย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจน จุลินทรีย์หอมคาซาม่าจะมาทำหน้าที่ทดแทนในจุดนี้
1.2 เสริมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิม ( เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดเดิม ) เพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการย่อยสลายของเสียต่างๆในน้ำเสียทำได้ดีมากยิ่งขึ้น การย่อยสลายของเสียเร็วมากขึ้น ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิค ปัญหาปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียชนิดใช้ออกซิเจนมีปริมาณน้อย ทำให้การย่อสลายของเสียทำได้น้อย ส่งผลให้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์อยู่เป็นประจำ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างมีเงื่อนไขมาก เช่น ค่า pH ในน้ำเสียต้องไม่ต่ำมากและไม่สูงมากจึงจะอยู่ได้ ถ้าต่ำมากหรือสูงมากเกินไป ก็ส่งผลให้จุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนตายยกบ่อได้ทันที หรือกรณีที่ค่า DO ในน้ำเสียต่ำมาก ( ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย ) ก็จะส่งผลให้จุลินทรีย์กลุ่มนี้น้อยลงหรือตายยกบ่อได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามกับจุลินทรีย์หอมคาซาม่าที่สามารถต้านทานกันสภาวะออกซิเจนต่ำ ค่าความเป็นกรดด่างต่ำหรือสูงก็สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ เพราะเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา
จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็น จุลินทรีย์หอมบำบัดน้ำเสีย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นหอม จะทำหน้าที่ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัด โดยเฉพาะน้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการบำบัดที่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งยังไม่ผ่านเกณฑ์ ( ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งบางตัวหรือหลายๆตัวไม่ผ่านเกณฑ์ ) เช่น โรงแรม อาคารชุด อาคารสำนักงานต่างๆ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุกๆแห่งล้วนมีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตัวเอง แต่มีหลายๆแห่งและเป็นส่วนใหญ่ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งไม่ผ่าน ต้องถูกปรับอยู่บ่อยๆก็มี จุลินทรีย์หอมคาซาม่า ( จุลินทรีย์หอม Kasama ) จะมาทำหน้าเติมเต็มให้ในจุดที่ระบบมีปัญหานี้ โดยเฉพาะค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ( ค่า pH, BOD , COD , SS, TDS , FOG, TKN ฯลฯ ) ซึ่งสามารถปรับลดได้โดยอาศัยการบำบัดและย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์หอมคาซาม่า ซึ่งทั่วๆไปในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติอยู่ในระบบ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศออกซิเจนเป็นหลักในการดำรงชีพและทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดหรือบ่อบำบัด แต่ที่มีปัญหาก็คือ ปริมาณของเสียและน้ำเสียมีมากกว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายได้ทันหรือย่อยสลายของเสียได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งดูได้จากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะค่า BOD จะทำให้รู้ทันทีว่าระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นๆมีปัญหาหรือไม่ ถ้าค่า BOD สูงมากแสดงให้รู้ว่าในน้ำเสียนั้นมีปริมาณของสารอินทรีย์มากเจือปนอยู่ในน้ำเสีย นั่นคือ ต้องใช้จุลินทรีย์ในปริมาณมากเช่นกันเพื่อมาย่อยสลายของเสียเหล่านี้ หรือค่า pH ต่ำมาก จะส่งผลเสียต่อกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีพ จุลินทรีย์กลุ่มนี้ตายยกบ่อบำบัดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น ต้องปรับสภาพแวดล้อมในบ่อบำบัดนั้นๆให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพของกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ใช้ออกซิเจนจึงจะไม่เกิดปัญหาขึ้น เพราะจุลินทรีย์เป็นกลไกตัวจักรที่สำคัญมากที่สุดในกระบวนการบำบัดน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ตาม ถ้าเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายของเสียแล้วล้วนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆระบบ ถ้าโลกใบนี้ปราศจากหรือไม่มีกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียแล้ว ของเสียและน้ำเสียต่างๆคงล้นโลกใบนี้ไปนานแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อบำบัดน้ำเสียถูกสร้างและออกแบบขึ้นมาเพื่อนำน้ำเสียมาเข้าระบบบำบัดให้เป็นน้ำดีก่อนปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะต่อไป ดังนั้น จึงต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับหรือจับกลุ่มจุลินทรีย์ในธรรมชาติเพื่อนำมาย่อยสลายของเสียในน้ำเสียให้ได้มากที่สุด การออกแบบระบบ การดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ล้วนเกี่ยวข้องกับการดูแลให้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เราสร้างขึ้นมา หากสภาวะแวดล้อมในบ่อบำบัดหรือระบบบำบัดนั้นๆมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจุลินทรีย์ย่อยสลายในระบบ การติดตามผลด้านต่างๆ การบริหารจัดการระบบบำบัดอย่างดีเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในทุกๆระบบบำบัด รายละเอียดการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ คลิกดูที่นี่...
2. การนำไปใช้ในการบำบัดกลิ่นทุกๆชนิดที่เกิดจากสารอินทรีย์ จุลินทรีย์หอมคาซาม่า เป็นจุลินทรีย์หอมดับกลิ่น (บำบัดกลิ่น)เน้นในเรื่องการบำบัดกลิ่น(กำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่น)ไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากสารอินทรีย์ทุกๆชนิด ( ทั้งพืชและสัตว์ ) จุลินทรีย์หอมคาซาม่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเช่นกันอีกเรื่องหนึ่ง การกำจัดกลิ่นหรือดับกลิ่นของจุลินทรีย์หอมคาซาม่าไม่ใช่การกลบกลิ่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหา เป็นการกำจัดกลิ่นแบบธรรมชาติโดยวิธีทางชีวภาพ ( ไม่ใช้สารเคมี ) ที่ตรงจุดมากที่สุด ปัญหากลิ่นส่วนใหญ่มาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์กับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ให้โทษ โดยเฉพาะกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น น้ำที่เน่าเสีย บ่อเกรอะส่งกลิ่นเหม็น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาตามท่อน้ำทิ้งเป็นต้น การใช้จุลินทรีย์บำบัดกลิ่นและกำจัดกลิ่นเหล่านี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการกำจัดกลิ่นได้ตรงจุดตามหลักธรรมชาติบำบัดนั่นเอง อีกทั้งปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม จะไม่เหมือนกรณีการใช้สารเคมีดับกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ( จุลินทรีย์หอมคาซาม่าดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นอะไรบ้าง?คลิกที่นี่..)
เข้าเว็บไซต์หลัก =>> http://www.bangkokshow.com/
    จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียจุลินทรีย์ดับกลิ่น
    จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ซื้อที่ไหน  คลิกที่นี่..  =>> http://www.kasamashop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147615284