มีบัญชีอยู่แล้ว?
-:- ด า ว ป ร ะ ดั บ ใ จ -:-
.. ขอส่ง Challenge เพลงลูกกรุงจากพี่เพ็ญค่ะ
จากคุณแคสเปอร์
.. และต้น Challenge จากที่เมย์
ขอบคุณนะคะ และขอโทษที่มาช้า อย่างอลกันน้า รักและคิดถึงเสมอนะคะ ♥️
................................................................................
° ใ น ช่ ว ง ชี วิ ต ที่ ผ่ า น ม า °
.. เราพบเจอผู้คนมากมาย ..
บางคนผ่านมา .. แล้วก็หายไป
บางคนผ่านมา .. ฝังอยู่ในหัวใจ
ต ล อ ด ทุ ก ช่ ว ง เ ว ล า
.. เราปฏิเสธ “ค ว า ม รู้ สึ ก”
ของเราไม่ได้เลย
.. ว่าจะเลือก ” จ ด จำ ” หรือเลือกที่จะ ” ลื ม ” ใคร
หากครั้งหนึ่งเราได้เคยกระทำบางสิ่งร่วมกันมาก่อน
.. เข็มของนาฬิกา หมุนอยู่ที่เดิม
“ ว น ไ ป ว น ม า ” .. ก็จริง แต่
.. วันและเดือนของปฏิทิน
เรากลับ . . “ ฉี ก ทิ้ ง ” ไปเรื่อยๆ
.. นี่แหละสัจธรรมของธรรมชาติ
มันสั่งไม่ได้ที่จะให้เราลืมกับสิ่งที่ผ่านมา
เพราะบางทีความรู้สึกก็หมุนวนไปวนมา
เหมือน .. “ เ ข็ ม น า ฬิ ก า ”กลับมาที่เดิม
น้อยคนเหลือเกินที่จะลืมได้ลง
แต่ .. วันเวลาก็สอนให้เราแข็งแกร่งดั่ง .. “ปฏิทิน”
ที่ต้องฉีกมันทิ้งแล้วเดินต่อไปเรื่อย ๆ
.. เวลาเราลดลงไปเรื่อยๆ ทุกวัน
มันหมดเวลาแล้วที่เราจะวนอยู่ที่เดิม
มันถึงเวลาที่เราควรฉีกความทรงจำเก่าๆ
แล้วเดินไปพร้อมกับปัจจุบันที่กำลังเหลืออยู่นะคะ
.. ช่วงนี้อาจจะห่างหายไม่ได้หมดไฟ
แต่กำลังทุ่มเทใจเพื่อจะทำอีกหนึ่งความฝันค่า
ขอบคุณที่เข้ามาฟังเพลงนี้ และอ่านมาถึงตรงนี้
นะคะ ^^
- อุ่นไอดิน -
    เต่าน้อย
    เพราะจัง