15 ก.พ. เวลา 01:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
โหลดฟรี!
หนังสือกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องบิ๊กดาต้าอย่างกว้างขวางตามกระแสโลก
ยุคที่การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) เข้ามามีบนบาทกับองค์กรต่าง ๆ
 
แล้วภาครัฐของไทย มีมาตรฐาน แนวทาง และกรอบการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐอย่างไรบ้าง?
 
มาหาคำตอบกันในหนังสือ กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Analytics Framework) เล่มนี้กัน
#BigData #DataEngineering #DataGovernance #DataScience #Framework #HumanResources #Infrastructure #Government