27 ก.พ. เวลา 21:31 • ปรัชญา
เสียงจากพระไตรปิฎก
EP44 ปฏิจจสมุปบาท
ในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติ
หนึ่งในพระไตรปิฎก
โดยพงศ์เล่าเรื่อง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์