Decentraland (MANA) คือ เหรียญอะไร ?
MANA TOKEN
MANA (Decentraland) คืออะไร?
2
MANA เป็นตัวย่อในการเทรดของโทเค็นที่ใช้ใน Decentraland ซึ่งแพลตฟอร์มการกระจายศูนย์เสมือนจริง (Virtual) นับเป็นแพล็ตฟอร์มแรกที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างและเป็นเจ้าของเองได้ Decentraland ทำงานบน Ethereum Blockchain ซึ่ง MANA นั้นเป็นโทเค็น ERC20
2
ผู้ใช้งานสามารถซื้อที่ดินเสมือนที่เรียกว่า "LAND" เพื่อนำมาใช้สร้างสิ่งต่างๆ ใน Decentraland ได้ ในทางกลับกันผู้ใช้รายอื่นๆ ที่มาเยี่ยมชมก็สามารถเรียกใช้งานสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนที่ดินนั้นโดยจ่ายค่าธรรมเนียมด้วย MANA ให้แก่เจ้าของที่ดิน
3
MANA แตกต่างจากเหรียญอื่นอย่างไร?
MANA ใช้เพื่อทำธุรกรรมในโลกเสมือน (Virtual World) เพื่อการแลกเปลี่ยนและโอนกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในสิ่งของหรือไอเท็มเสมือน (Virtual Item) ต่างๆ ได้ โครงสร้างของ Decentraland
ทั้งผู้พัฒนาจากภายนอก หรือผู้ใช้ทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดที่ไม่เกี่ยวกับ decentraland จะสามารถตั้งค่า "LAND" เพื่อให้เป็นที่สนใจสำหรับผู้เข้าร่วม Decentraland ได้ วิธีการนี้จะเป็นการอุดหนุนเจ้าของที่ดินให้สามารถเติบโตและมีส่วนร่วมในชุมชนได้ง่ายขึ้น
2
Decentraland ตรวจสอบการทำธุรกรรมอย่างไร?
1
เจ้าของสินทรัพย์จะใช้ "MANA" ในการทำธุรกรรมใน Decentraland เนื่องจาก MANA เป็นโทเค็น ERC20 ซึ่งจะใช้ Proof of Stake (PoS) เป็นโปรโตคอลฉันทามติ ซึ่งจาก Whitepaper โปรโตคอลดังกล่าวจะปรากฎใช้ใน 3 Layer ที่เกี่ยวข้องซึ่งขึ้นกับการกระทำของผู้ใช้งานดังนี้
3
1. ชั้นฉันทมติ หรือ Consensus layer: เพื่อติดตามกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในที่ดินและเนื้อหาภายในที่ดินนั้นๆ 2. ชั้นเนื้อหาในที่ดิน หรือ Land content layer: ดาวน์โหลดเนื้อหาโดยใช้ระบบกการแพร่กระจายศูนย์
3. ชั้นเวลาจริง หรือ Real-time layer: ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกของผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกันได้
3
ขณะนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้สัญญา Smart Contract ใน decentraland ผู้ใช้งานจะจ่ายค่าใช้งานหรือค่าสินค้าในโลกเสมือนโดยตรง
1
การกระจายโทเค็น MANA
ปริมาณ MANA รวมทั้งหมดคือ 2.65 พันล้าน MANA โดย
40% ออกจำหน่ายแบบ Crowdsale
1
20% ให้กับชุมชนและพันธมิตรธุรกิจ
20% ให้กับทีมผู้พัฒนาและผู้มีอุปการคุณในช่วงต้น
1
20% ให้กับมูลนิธิผู้ก่อตั้ง
4
Source: Decentraland Whitepaper
Reference
  • 24
โฆษณา