8 มี.ค. 2021 เวลา 07:30 • ธุรกิจ
ASP-POWER คว้าโอกาสลงทุนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ในธุรกิจพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต เน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ แหล่งกำเนิดพลังงานสะอาด การจัดเก็บพลังงานและกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนคลิก https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-POWER
——————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Customer Care : 02-672-1111
Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ *ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงุทน ณ ขณะนั้นและ/หรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
#ASP #AssetPlus #ASPPOWER #กองทุนแห่งอนาคต #พลังงานสะอาด #แบตเตอรี่ #EVCar
โฆษณา