Overcoming Negativity Bias: เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่าน ความลำเอียง อคติทางความคิดที่มีต่อข้อมูลเชิงลบ
10 ถูกใจ
6 แชร์
6.2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 10
    โฆษณา