23 มี.ค. 2021 เวลา 03:19 • การศึกษา
Overcoming Negativity Bias: เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่าน ความลำเอียง อคติทางความคิดที่มีต่อข้อมูลเชิงลบ
โฆษณา