13 เม.ย. 2021 เวลา 09:49 • ไลฟ์สไตล์
💦ส วั ส ดี วั น ส ง ก ร า น ต์' 6 4💦
🌺คุณคือกัล ญาณมิตร ผู้ชิดใกล้
🌼คุณนั้นคือ มวลมหา ประชาBD
🌺ขอส่งใจ ด้วยลำนำ คำอวยพร
🌼ให้พบสุข ทุกสถาน พิมานเมฆ
🌺เป็นปัจเจก เปี่ยมปัจจัย ไกลกะฉ่อน
🌼เป็นที่รัก ใครต่อใคร ให้อาทร
🌺ดุจรับพร จากสวรรค์ วันสงกรานต์
ข อ ใ ห้ มี แ ต่ ค ว า ม สุ ข ต ล อ ด ไ ป น ะ ค ะ 😍
💦H a p p y S o n g k r a n💦
โฆษณา