มีบัญชีอยู่แล้ว?
💡เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารส้ม
เครื่องยาไทยที่อยู่ในกลุ่มธาตุวัตถุ ซึ่งก่อนนำมาใช้ปรุงยาต้องมีการสะตุก่อน
#การสะตุ
เป็นการใช้ความร้อนการสะตุ คือ การทําให้ตัวยามีฤทธิ์อ่อนลง หรือทําให้พิษของตัวยาน้อยลงหรือทําให้ตัวยานั้นสะอาดขึ้น
#การสะตุสารส้ม
เอาสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟูขาวดีแล้วยกลงจากไฟนำมาใช้เป็นยาได้
#สรรพคุณ
รสฝาดเปรี้ยว สมานทั้งภายนอกภายใน แก้ระดูขาว แก้หนองใน และหนองเรื้อรัง ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ปอดอักเสบ กัดเสมหะ ขับฟอกล้างโลหิตระดู แก้รำมะนาดเหงือกเป็นแผลบวม ทำให้ฟันมั่นคง แก้แผลในปากคอ สมานแผล ห้ามเลือดในแผลเล็ก ทำให้หนองแห้ง เป็นยากัดฝ้า ใช้ล้างหูแก้แผลในหู และหูเป็นน้ำหนวก และนิยมนำสารส้มมาทารักแร้เพื่อดับกลิ่น หรือใช้แกว่งในน้ำขุ่นให้ใส
#ตัวอย่างยาที่ใช้สารส้มปรุงผสม
ยาประสะมะแว้ง หรือ ยาอมมะแว้ง ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ในตัวยา 96 กรัม มีสารส้มสะตุปรุงผสม 3 กรัม สรรพคุณบรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ
“วัตถุธาตุนานาชนิดในโลกลวนแตเปนยาทั้งสิ้น”
คํากลาวนี้ไดรับการยอมรับวาเปนจริงหากใชวัตถุนั้นไดอยางถูกตอง หากใชเกินขนาดหรือใช ไมถูกวิธี ก็อาจทําอันตรายถึงแกชีวิตได
#การรับประทานยาสมุนไพรควรปรึกษาหรือสอบถามแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐหรือคลินิกเอกชนเพื่อความปลอดภัย