ซีรีส์ "เรียนรู้และเข้าใจชาวยิว" EP1: ย้อนจุดเริ่มต้นชาวยิวคือ "ชาวฮิบรู"
1
ย้อนกลับไปกว่า 4,000 ปี ชนเผ่า"เซมิติค" เร่ร่อนกลุ่มหนึ่ง มีผู้นำชื่อ "อับบราฮัม" ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ในแถบทะเลทรายอาระเบีย และช่วงหนึ่งเคยตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแคว้นคาลเดีย ตอนล่างของแม่น้ำยูเฟรติส
ด้วยสภาพที่แห้งแล้ง จึงอพยพไปยังที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า พวกหนึ่งเข้าไปอยู่ใน "อียิปต์" และอีกพวกหนึ่งไปอาศัยใน "ปาเลสไตน์ " ช่วงประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสต์กาล
3
ปาเลสไตน์นั้นมีชาว "คานาอัน" ของชนเผ่า "เคนันไนท์" ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วประมาณ 1,500 ปี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองกว่า เพราะได้รับอารยธรรมจากอียิปต์ และบาบิโลเนีย มีบ้านเมืองใหญ่โตและป้อมปราการล้อมรอบ เรียกว่า "นครเยรูซาเลม"
1
ภาพจาก https://www.pinterest.com/pin/469289223676638426/
ชนเผ่าเร่ร่อนผู้มาทีหลังจึงได้อาศัยอยู่นอกกำแพงเมือง และถูกเรียกจากชาวเคนันไนท์ว่า "ฮิบรู" แปลว่า "คนฝากข้างโน้น"
ชาวฮิบรูปกครองกันแบบพ่อปกครองลูก มีผู้นำที่เรียกว่า "พ่อหมู่" เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ แม้พ่อหมู่ตายไปแล้วก็ยังได้รับการเคารพบูชา จนวิวัฒนาการไปเป็นการนับถือพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นบิดาของมนุษย์
1
พระเจ้าจะปกป้องและนำทางพวกเขาไปสู่ดินแดนที่สุขสมบูรณ์ โดยมีพ่อหมู่เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ชาวฮิบรูทุกคนต้องเชื่อฟัง
ภาพจาก https://ancientcivilizationsworld.com/hebrew/ancient-hebrew-history/
ตอนต่อไปจะพาไปรู้จักต้นกำเนิดของคำว่า "อิสราเอล" และเรื่องราวของ "โมเสส" บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวยิวกันครับ
ข้อมูลจาก
- ศาสนาและสังคมยิว http://old-book.ru.ac.th/e-book/p/PY446(47)/PY446(47)-6.pdf
- ประวัติชาวยิว https://sites.google.com/site/jewsheaven/home/prawati-chaw-yiw
  • 25

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา