เรื่องอดีตที่เล่าสู่กันฟัง อนุสรณ์งานสำคัญ ตอนที่ 4 การเตรียมตัวเผชิญปัญหาโรคภัยไข้เจ็บในวัยชรา โดยพลตรี พรฤทธ์ นิปวณิชย์ ในปี พ.ศ.2553 ผมมีอายุ 70 ปี เริ่มมีอาการปัสสวะไม่ค่อยสะดวก ก็เลยไปตรวจ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผมได้ทำบัตรคนป่วยข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม เลยไม่ ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วไปเบิกทีหลัง ซึ่งก่อนหน้านั้นผมแทบไม่เจ็บไข้ ได้ป่วย แทบไม่เคยเข้าโรงพยาบาล ไม่เคยคิดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลย จนกระทั่ง
1
ผมมีอายุ 70 ปี ก็เริ่มพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนเรา ผมก็เลยคิดว่าจะเขียนเรื่องนี้ ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนข้าราชการ ประชาชนทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักการเมือง เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกฯลฯ ให้เตรียมตัวต่อสู้โรคภัย ไข้เจ็บในวัยชรา คิดว่าข้อเขียนของผมจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่มากก็น้อย ดังจะเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้ 1 ชีวิตของคนเราตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้น มีเกิดแก่เจ็บตาย และถ้ายังไม่สิ้นกิเลสตัณหา ก็ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่มีที่สิ้นสุด จะไปเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา สัตว์ นรกสวรรค์ ก็แล้วแต่กรรมที่กระทำว่าดีไม่ดี ดีไปสู่ที่ดี นี่คือคำสั่งสอนของพระ พุทธเจ้า ซึ่งถ้า
เราศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะเห็นความจริงไม่มากก็น้อย โดยท่านสั่งสอนไว้ว่า ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล ของไม่สวย ไม่งาม ของเหม็น ต้องแก่ชราท้ายสุดก็ต้องตายด้วยกันทั้งหมดทุกคน กรรมที่ทำเท่านั้น จะนำไปสู่การเกิดในชาติหน้า หรือชาติต่อๆไป พระพุทธองค์จึงสอนให้ละกิเลส ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ เพื่อไปสู่พระนิพพาน อันไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย รับทุกข์ อีกต่อไป นี่คือสัจจธรรมของศาสนาพุทธที่สอนให้เรารู้ความจริงของชีวิต สอนให้เราปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์สู่บรมสุขคือพระนิพพาน นี่เป็นข้อคิดประการแรกที่ผมขอฝากให้แก่เพื่อนมนุษย์ร่วมโลก 2 โรงพยาบาล หมอ
3
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นผู้ที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไป เป็นการทำให้เราหายความทุกข์ทรมาน ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเป็นหน่วยงานและสถานที่ ที่เราทุกคนควรจะได้ช่วยกันส่งเสริมบำรุงให้มากที่สุด เพื่อเป็นที่ทำบุญทำกุศลปลดเปลื้องความทุกข์ให้มวลมนุษย์ เป็นสถานที่ ที่เราจะได้บุญกุศล ไปปลงสังเวชละกิเลสตัณหา ตามหลักศาสนาพุทธ เงินงบประมาณ ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารสถานที่ ห้องคนไข้ เตียงคนไข้ บุคลากรแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ฯ
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาล จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จึงเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีความ
สามารถในการรักษาคนไข้สูงสุด สำหรับในส่วนคนเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเตรียมเงินไว้ ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้แรงงาน ประชาชนทั่วไป ควรจะได้ ทำบัตร ทำหลักฐานต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้พร้อมในการรับสิทธ์ในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควรจะประชาสัมพันธ์สิทธิ์ต่างๆ ของคนไข้ของข้าราชการ ที่จะได้รับการช่วยเหลือ หรือลดหย่อนในค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง แต่อย่าง ไรก็ตามถ้าได้เพิ่มงบประมาณ เพิ่มเตียงรักษาคนไข้
ห้องนอน ห้องนอนพิเศษ เตียงคนเฝ้าไข้ และอุปกรณ์เครื่องมือในการแพทย์ ตลอดจนบุคคลากรการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ให้มีความทันสมัย ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศไทย และประเทศทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง ขอฝากเรื่องนี้ให้รัฐบาลและประชาชนทุกคน ในชาติได้ช่วยเป็นพิเศษด้วย 3 โรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย ควรจะได้รับการสนับสนุนให้เจริญ ให้มีขีด ความสามารถมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันทันสมัย เช่นเดียวกับโรง พยาบาลเอกชนควรจะได้รับการเหลียวแลเช่นเดียวกัน และขอฝากไปยังโรงพยา บาลทุกแห่งว่า ควรจะมีเมตตา กรุณาต่อคนไข้ ควรเก็บค่ารักษาพยาบาลอย่าโหด
ร้ายทารุณแพงมากเกินไป มิฉะนั้นท่านจะต้องได้รับกรรมในชาตินี้ ชาติหน้า หรือชาติต่อๆไป ตามกฏแห่งกรรม ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับโรงพยาบาล การแพทย์การพยาบาลทุกเรื่อง ท่านจะต้องสนใจในหน้าที่ของท่านด้วย ท่านจะต้องรับบุญบาปเช่นเดียวกับโรงพยาบาล เพราะท่านได้รับเงินเดือนจากประชาชนจากประเทศชาติ ท่านจะต้องตอบแทนคุณของประชาชน ประเทศชาติให้ดีที่สุดเพราะถ้าไม่มีประชาชนประเทศชาติแล้ว ท่านจะมีชีวิตอย่างทุกข์ทรมานที่สุด 4 ผมขอให้หน่วยราชการ องค์การสถาบันต่างๆ ของรัฐ ได้เปิดแฟ้ม เปิดแผนกรับ
ข้อ เสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำจากประชาชน ผมขอให้เหตผลในเรื่องนี้ เพราะยุคนี้ เป็นยุคประชาธิปไตย ประชาชนเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้ทุกคนที่ทำงานในชาติ นักการเมือง พรรคการเมือง ผู้แทนราษฎร ประชาชนทุกคน ควรจะได้ผลักดันเรื่องเหล่านี้คือเรื่องให้หน่วยงานในชาติเป็นของประชาชน ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะชมเชยหรือติชม ให้คุณให้โทษแก่หน่วยงานที่ได้รับเงินเดือน ได้รับงบประมาณจากประชาชน หน่วยงานองค์กร อาชีพที่จะเจริญจะมีชัยชนะ ได้รับเกียรติสุงสุดก็คือหน่วยงานทีทำงานให้กับประชาชน ทำงานร่วมกับประชาชนเป็นหน่วยงานของประชาชน ประชาชนเป็นผู้สนับสนุน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากที่สุดเท่านั้น ที่จะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะ ในโลกยุคการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกในขณะนี้5 เรื่องสำคัญที่สุดคือ การเตรียมตัวเตรียมหลักฐานให้พร้อมก่อนตาย เพื่อให้ทายาทคนอยู่ข้างหลังไม่เดือดร้อน หลักฐานการรับบำนาญตกทอด การรับเงินฌาปนกิจศพ เงินที่ควรจะได้จากการเสียชีวิตต่างๆ เช่นเงินประกันชีวิต ซึ่งเรื่องนี้ผมจะเขียนใน ฉบับหน้า หรือตอนต่อไปอย่างละเอียด ผมคิดว่าหน่วยงานอาชีพต่างๆ ในชาติ ยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก เราสามารถจะพัฒนาประเทศชาติได้อีกมาก ถ้าเรา ทุกคนช่วยชาติ รักชาติ โดยเฉพาะฝากไว้สำหรับผู้ที่รับเงินเดือน รับงบประมาณของชาติ ท่านจะต้องทำงานให้ชาติ จนสิ้นลมหายใจจึงจะได้บุญกุศลไม่ตกต่ำใน
อนาคตในชาติหน้าและชาติต่อๆไป เพราะท่านมีหน้าที่รับใช้ส่วนรวมคือชาติและประชาชน สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ควรแก้ไข ปรับปรุงเพราะใช้มาเกือบ 50 ปีแล้ว ผมได้เข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 - 12 กันยายน 2554 เพื่อผ่าตัดรักษาโรคทางเดินปัสสวะต่อมลูกหมากโต หมดเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ได้ประมาณ 40000 บาท ถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้ เพราะปล่อยไว้จะเป็นทุกข์ทรมานและเสียชีวิตในที่สุด ผมมีข้อคิดข้อเขียนที่จะรายงานให้เพื่อนร่วมชาติ ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนทุกหมู่ทุกเหล่า ให้ทราบดังต่อไปนี้ 1 โรคทางเดินปัสสวะฉี่ไม่ออกนี้เป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย และ
เป็นเกือบทุกคน เมื่อมีอายุมากขึ้นตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ชายเรียกต่อมลูกหมากโต ผู้ชายอายุ 70 ปี ขึ้นไป เกือบทุกคน ส่วนใหญ่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้น ถ้าไม่รักษาก็ต้องเสีย ชีวิตในที่สุด และการรักษาต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าเตียง ค่าห้องพิเศษ ฯลฯ ต้องใช้เงินเป็นจำนวนพัน จำนวนหมื่น จำนวนแสน ถ้าไม่มีก็ตายลูกเดียวเท่านั้น นี่ก็เป็นความโหดร้ายทุกข์ทรมานของชีวิตมนุษย์ อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นทุกข์ และท้ายที่สุดก็คือความตาย ซึ่งบอกไม่ได้ว่า แค่ไหน จะมาถึงเมื่อไหร่ พระพุทธองค์จึงสั่งสอนให้ทำความดีไว้ให้มากจึงจะพ้นจากความทุกข์ หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะกุศลผลบุญที่ทำไว้ และจะต้องไปเกิด รับกรรมในชาติต่อไป ถ้ายังไม่สิ้นกิเลสตัณหา บุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้
2. สำหรับข้าราชการ ข้าราชการบำนาญนั้น สิทธิการเบิกค่ารักษาพยา บาล มีสิทธิได้ตามกฎหมาย แต่เบิกได้จำกัดมาก บางอย่างก็เบิกได้ บางอย่างก็เบิก ไม่ได้ เพราะเป็นยาใหม่ ยาเก่าล้าสมัย รักษาไม่ได้ผล ค่าห้องนอนที่พักก็เบิกได้ไม่ เกิน 600 บาทต่อคืน แต่ค่าห้องจริงๆ ราคา 5000 บาทต่อคืน น้อยหรือมากกว่านี้ก็ แล้วแต่โรงพยาบาล ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะระเบียบนี้ใช้มานานแล้วเกือบ 50 ปี ไม่เคยมี การเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นควรจะแก้ไขได้แล้ว ให้เบิกได้ตามความเป็นจริง หรือถ้าเกิน เบิกไม่ได้ ก็ให้เอาเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องที่จ่ายเกินไปนั้น ไปหักออกจากภาษีรายได้ ที่จะต้องเสียให้ทางราชการ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ จึงจะรอดตายยามแก่ เพราะค่ารักษาพยาบาลมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็
คงต้องรอความตายลูกเดียว เพราะไม่มีเงิน ระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาลนี้ใช้มานานแล้ว ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการผู้มีอำนาจ ไม่เดือดร้อน เพราะ เงินเดือนมาก แต่ข้าราชการชั้นกลาง ชั้นผู้น้อยย่อมเดือดร้อนแสนสาหัส ฉะนั้นเป็น หน้าที่ ของทุกคนในชาติที่จะต้องให้มีการเปลี่ยแปลงเกิดขึ้นในเรื่องนี้ 3. ข้าราชการทุกคนไม่ว่าในราชการ หรือบำนาญ ลูกหลานข้าราชการควรจะได้พูด ควรจะได้เขียนบอก แก่ผู้มีอำนาจหน้าที่ ให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยด่วน ผมเองยินดีที่ จะเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้ โดยทุกท่านที่ต้องการแก้ไขในเรื่องการเบิกเงินค่ารัก ษาพยาบาล สามารถเขียนจดหมายหรือโทรมาคุยกับผมได้ ที่อยู่ข้างท้ายนี้ในเวลา ราชการ การทำความดีเพื่อให้สังคมประเทศชาติ
โลกมนุษย์พัฒนาเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น มีความสุขความเจริญ ย่อมได้บุญได้กุศลมหาศาล ทุกคนมีโอกาสที่จะทำได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิด ที่ไม่ถูก ไปสู่ที่ถูกต้องเหมาะสม สมควร มีคุณธรรมสูงขึ้นเหมือนการเลิกทาสในอเมริกา ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวความคิดก่อน ท้ายสุดมวลมนุษย์ก็จะพ้นจากระบบทาส ซึ่งเกิดจากมนุษย์ผู้ต้องการ เงิน เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ ออกกฎหมายขึ้น และทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยน แปลง ย่อมได้บุญกุศลมหาศาล กินบุญไม่รู้จักจบสิ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ผมได้พาหลานผู้หญิง อายุ 9 เดือน ไปให้หมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ เกียรติ ตรวจอาการป่วย เนื่องจากมีอาการหายใจไม่สะดวก ไปหาหมอตั้งแต่ 08.30 นาฬิกา ก็ได้พบหมอตรวจอาการไข้หวัด ดำเนินกรรมวิธีต่างๆ เช่นวัดไข้ วัดความดัน ทำประวัติ
เนื่องจากคนไข้เป็นเด็กอ่อน โรงพยาบาลมีคนมาก เรียกว่าล้นโรงพยา บาล โดยเฉพาะเด็กเล็ก ตรวจจนกระทั่งถึง 13.00 น. หมอบอกว่า หวัดลงปอด ต้อง ดูดเสมหะในปอดออก ดูดเสร็จแล้วต้องนอนรักษาไข้ ต้องนอนบนเตียงสำหรับเด็ก ซึ่งขณะนี้ เตียงของทางโรงพยาบาลเต็มหมดแล้ว ขอให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน โดยทำใบส่งไปที่ โรงพยาบาลบีแคร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลภูมิพล สะพาน ใหม่ มิฉะนั้นชีวิตจะไม่ปลอดภัย ผมซึ่งเป็นปู่ก็เลยตัดสินใจ เพื่อความอยู่รอดของ ชีวิตหลาน ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงไปรักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์ต่อ พ่อของเด็กรับราชการ เป็นปลัดฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทย เงินเดือนน้อย แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์ ผมก็เลยขอความกรุณาต่อโรงพยาบาลบีแคร์ว่า อย่าคิดค่ารักษาแพง เพราะพ่อเด็กไม่ค่อยจะมีเงิน แถมเบิก
ไม่ได้หมด ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไป ผลปรากฏว่าหมอที่โรงพยาบาลบีแคร์ สามารถรักษาหลานผมจน ปลอดภัยพ้นขีดอันตราย โดยพักอยู่ที่โรงพยาบาลบีแคร์ 2 วัน หมดค่ารักษาไป ประมาณ 15000 บาท ขอขอบคุณที่ได้ช่วยรักษาหลานหญิงของผมคือ เด็กหญิงมีน อายุ 9 เดือน ปลอดภัย ซึ่งแน่นอนว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาดูดเสมหะ ฉีดยา ให้น้ำ เกลือ นอนโรงพยาบาล หลานตัวน้อยก็คงไม่ได้เห็นหน้าปู่ย่าตายายพ่อแม่ต่อไป เป็นพระคุณของหมอโรงพยาบาลบีแคร์เป็นอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่ง ในการรักษาโรคของเด็ก อ่อน เด็กทั่วๆไป จึงมีผู้พาบุตรหลานเด็กเล็กเด็กน้อยมารักษาไข้เป็นจำนวนไม่น้อย และก็ไม่ผิดหวังในการรักษา
พยาบาลที่โรงพยาบาลบีแคร์แห่งนี้ การทำความรู้จัก กับโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล โรคภัย ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ญาติผู้ใหญ่ ของครอบครัวกระผม เป็นอัยการแห่งหนึ่ง ต้องเสียชีวิตลงเพราะโรงพยาบาลไม่มี เตียง ไม่มีห้องในการพักการผ่าตัด ต้องตระเวนหาโรงพยาบาล หาแพทย์ที่จะผ่าตัดท้ายสุดก็ไม่ทันการ อาการหนักต้องจบชีวิตลง นี่คือบทเรียน ชีวิตที่ต้องมีการเตรียมตัว ล่วงหน้าเสียแต่เนิ่นๆ ตรวจโรคประจำปี หรือตรวจตามที่หมอกำหนด เป็นสิ่ง สำคัญที่สุด และสำคัญที่สุดจะเข้าโรงพยาบาลไหน แพทย์คนไหนถึงจะปลอดภัย ที่สุด และเงิน
ค่ารักษาพยาบาลก็สำคัญ ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลก็นับว่าถูก ที่สุด แต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชนต้องตรวจสอบดูก่อน เพราะกฎหมายควบคุมการคิด เงินของโรงพยาบาลเอกชน จะคิดเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้ นี่คือประเทศไทย คนจน ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นผู้ออกกฎหมาย คนจนเสียเปรียบคนรวยเกือบทุกเรื่อง คนจนได้ เปรียบก็คือคนจนได้เป็นรัฐบาลนี่คือความจริงของประเทศทุกประเทศในโลกนี้ ซึ่งเหมือนกันหมดคืออยู่ที่คนชั้นไหนจะได้อำนาจรัฐ คนกลุ่มไหนจะได้เป็นรัฐบาล หวังว่าทุกคนคงจะช่วยแก้ไขให้ชีวิตคนจน ที่เกิดมาจน ได้ดีขึ้นมากกว่านี้ สรุปต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือต่างๆ ของทายาทเกี่ยวกับการฌาปนกิจล่วงหน้า เตรียมให้พร้อม รวมถึงประวัติของผู้เสียชีวิตด้วย
1
1แชร์
460รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ราคาหุ้นบริษัทแม่ Sushiro ลดลงเกือบ 5% หลังการเล่นพิเรนทร์ จนเกิดการเลียนแบบ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์พิเรนทร์ในประเทศญี่ปุ่น อย่าง - การเลียฝาขวดโชยุ และแก้วน้ำ แล้ววางกลับคืน - การใช้นิ้วเปื้อนน้ำลาย จิ้มซูชิ บนสายพาน ในเชนร้านซูชิชื่อดังอย่าง Sushiro
   5 เทรนด์อาหารที่มาแน่!!! ประจำปี 2023 นอกจากแฟชั่นจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผม กระเป๋ารองเท้า อีกหนึ่งแวดวงที่น่าจับตาก็คือแฟชั่นฟู้ด เหล่าอาหารน่าหม่ำทั้งหลาย ที่สำคัญคือพฤติกรรมการกินที่มาแรง
   สงครามสุดหฤโหด นาทียูเครนยิงมิสไซล์ 'รังสีมรณะ' ปลิดชีพทหารรัสเซีย จนท.ยูเครนแชร์คลิปบนโลกออนไลน์ เผยให้เห็นนาทีหฤโหด ฝ่ายกองทัพยูเครน ยิงมิสไซล์ฉายา 'รังสีมรณะ' ปลิดชีพทหารรัสเซีย ที่ไม่ทันระวังตัวจะตกเป็นเป้าโจมตี
   ปิดตำนาน ม.กรุงเทพกล้วยน้ำไท จับตา กลุ่ม "โอสถานุเคราะห์"แปลงโฉมที่ 27 ไร่ ปิดตำนาน ม.กรุงเทพกล้วยน้ำไท บุคลากรโพสต์ภาพอำลา ตึกเก่าแก่ สัญลักษณ์ 'ความรู้ คู่ความดี' อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ จับตา กลุ่ม โอสถานุเคราะห์ แปลงโฉม 'ที่ดิน' พื้นที่ 27 ไร่ ทำเลกลางเมือง สู่ธุรกิจใหม่ ?
   ดูทั้งหมด