มารู้จัก “ซื้อหุ้นคืน” และ “ขายหุ้นซื้อคืน” ผ่านหุ้น PTTGC
หลายคนน่าจะได้เห็นข่าวประกาศของ PTTGC เตรียมขายหุ้นซื้อคืนจำนวน 22,300,000 หุ้น ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 64 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 65 มารู้จักการซื้อหุ้นคืน และขายหุ้นซื้อคืนผ่านหุ้น PTTGC กัน
โพสนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อชักชวนเพื่อซื้อขายหุ้นเหล่านี้ เป็นการยกตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเท่านั้นนะ
การซื้อหุ้นคืนของบริษัท คือ การที่บริษัทนำเงินของบริษัทไปซื้อหุ้นคืน โดยการซื้อคืนก็มักจะซื้อจากตลาดหุ้น เหมือนเวลาที่เราซื้อหุ้น แต่ก็จะต้องมีการรายงานในหัวข้อ “ข่าว” ของหุ้นนั้นๆ ในเว็บไซต์ของ set ทุกวัน ว่ามีการซื้อคืนมาเท่าไหร่บ้าง ราคาที่ซื้อมาสูงสุด ต่ำสุดเท่าไหร่ในแต่ละวัน ในหัวข้อ “แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืน”
ในการซื้อหุ้นคืนของกิจการ บริษัทจะมีการประกาศก่อนว่า จะมีการซื้อหุ้นคืนเป็นวงเงินไม่เกินเท่าไหร่ ในช่วงเวลาไหน และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อคืนเพื่ออะไร แต่บริษัทอาจไม่ได้ซื้อถึงวงเงินที่กำหนดไว้ก็ได้
ซึ่ง PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศซื้อหุ้นคืนจากตลาด เมื่อ 11 มิ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62 โดย PTTGC ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 22,300,000 หุ้น มีมูลค่ารวม 1,187,603,325 บาท
โดยเหตุผลในการซื้อหุ้นคืน “เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทำกำไร ที่มูลค่าพื้นฐานสูงกว่า ราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน”
ซึ่งหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมา หุ้นเหล่านี้จะไม่มีสิทธิออกเสียง ไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทนั้นจะส่งผลให้ กำไรต่อหุ้นหรือ earning per share(EPS) ซึ่งคิดจาก กำไรสุทธิ/ จำนวนหุ้น และ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ที่คิดจาก กำไรสุทธิ/ ส่วนผู้ถือหุ้น ดีขึ้นได้ เพราะจำนวนหุ้นลดลง และส่วนของทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการหักหุ้นทุนซื้อคืน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน 2 ตัวนี้มีส่วนในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน และยังส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้วย
และเมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนกลับมาจากตลาดหุ้น บริษัทจะมีอยู่ 2 ทางเลือก คือ
1. ขายคืนหุ้นนั้นกลับเข้ามาในตลาด ซึ่งตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คือ ถ้าบริษัทจะขายหุ้นที่ซื้อคืนกลับเข้าไปในตลาดใหม่ได้ ต้องหลังจากซื้อคืนหุ้นนั้นมา “อย่างน้อย 6 เดือน” และต้องขายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้อง “ไม่เกิน 3 ปี” หลังจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ซึ่งการขายหุ้นซื้อคืนจะทำให้บริษัทได้เงินสดกลับเข้ามาในบริษัท
2. นำหุ้นที่ซื้อคืนมา ไปลดทุนที่ชำระแล้ว เพื่อตัดหุ้นนั้นออกไปเลย ดังนั้นถ้าบริษัทไม่ขายคืน หรือขายคืนไม่หมดตามเวลาที่กำหนด บริษัทก็ต้องนำมาลดทุนที่ชำระแล้วลง
โดยบริษัทอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือเลือกทั้ง 2 ทางก็ได้ คือ ขายหุ้นคืนเข้าไปในตลาดบางส่วน และบางส่วนนำไปลดทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วลงก็ได้
ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64 PTTGC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า จะมีการขายหุ้นซื้อคืนในตลาดหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมา ในระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ซึ่งเป็นทางเลือกที่บริษัทสามารถทำได้ เนื่องจากระยะเวลาเกิน 6 เดือนจากที่ซื้อหุ้นคืนมาแล้ว
โดยการขายหุ้นที่ซื้อคืนมา ไม่ว่าจะขายได้สูงหรือต่ำกว่า ราคาหุ้นที่ซื้อคืนมา จะไม่ได้บันทึกกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน แต่จะปรับปรุงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ซึ่งการซื้อหุ้นคืน และขายหุ้นซื้อคืนนั้นส่งผลกระทบต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น และอาจส่งผลต่อราคาหุ้นได้ คงต้องดูว่า PTTGC จะขายหุ้นที่ซื้อคืนมาเท่าไหร่
#ซื้อหุ้นคืน
#ขายหุ้นซื้อคืน
#งบการเงิน
#หุ้น
#หมอยุ่งอยากมีเวลา