#สูตรความสำเร็จ และความยั่งยืนขององค์กร
ปัจจัยที่ทำให้งานต่างๆ ประสบผลสำเร็จนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เพราะว่า
มีตัวสินค้าที่ดี มีตลาดที่ดีรองรับ หรือแม้แต่มีราคาที่ดีเท่านั้น
สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ "บุคคล"
ที่บริหารองค์กร
จนกลายมาเป็น "ภาพลักษณ์" หรือ "สัญลักษณ์" ขององค์กรนั้นๆ ที่จะต้องมี "หัวใจแห่งการบริการ" มีความมุ่งมั่น
อดทนต่ออุปสรรค และมีความเป็นผู้นำ
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานขาย
ประสบความสำเร็จ เพราะจะสามารถ
นำทีม และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างดี
ผู้นำที่ดี แม้ว่าจะเจ็บปางตาย หรือ แบกรับปัญหาหนักขนาดไหน หน้าตาก็ต้องยิ้มแย้มเข้าไว้ ไม่แสดงความอ่อนแอให้ผู้ใดเห็น
ไม่ใช้อารมณ์ และไม่เอาเรื่องไร้สาระมาพูดมาบ่นให้ผู้อื่นฟัง เพื่อขอความเห็นใจใดๆ
เมื่อการขายประสบความสำเร็จ
ย่อมนำมาซึ่ง "รายได้" ให้แก่องค์กร
cr คิดรวย
วิกรม กรมดิษฐ์
110 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา