💦วิธีแก้กรรม💦
🌼🌼ย้อนไปในสมัยพุทธกาล 
มีสามเณรรูปหนึ่งชื่อสามเณรสังกิจจะ
วันหนึ่งพระสารีบุตรเข้าฌานได้เห็นว่า
สามเณรจะมีชีวิตเหลืออีก 7 วัน
จึงได้บอกให้สามเณรทราบ
 
สามเณรจึงขออนุญาตไปบอกลาบิดามารดา
เมื่อพระสารีบุตรอนุญาตแล้ว
สามเณรจึงรีบเดินทางกลับบ้านเกิด
ในระหว่างทางอากาศร้อนมาก
สามเณรได้เดินไปพบหนองน้ำแห่งหนึ่ง
ใกล้แห้งขอดฝูงปลากุ้งหอย
และสัตว์น้ำจำนวนมากดิ้น
ทุรนทุรายรอความตาย
ท่านคิดว่า ชะตากรรมของปลา
ก็เหมือนกับของตนกำลังดิ้นรน
ใกล้สิ้นใจมาทุกขณะ
นึกได้ดังนั้นจึงใช้จีวรช้อนเอาสัตว์น้ำ
นานาชนิดทั้งหมดพาไปยังหนองน้ำใหญ่
ที่มีน้ำอยู่มาก
ปล่อยฝูงปลานั้นไปแล้วก็เดินทางต่อ
ระหว่างทางได้ช่วยชีวิตสัตว์อื่นๆ อีก
มีสัตว์ปีก และเก้งเป็นต้น
 
เมื่อถึงบ้านเกิดสามเณรได้บอกแก่
บิดามารดาว่า พระสารีบุตรได้พยากรณ์ไว้ว่า
ชีวิตท่านหมดบุญภายใน 7
จากนั้นท่านก็รีบกลับสำนัก
🌼🌼เมื่ออยู่มาจนครบ 7 วัน สามเณรก็ยัง
มีขีวิตอยู่ สามเณรจึงไปกราบเรียนถาม
พระสารีบุตร
ขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงเจ้าฌานหยั่งรู้
ถึงความเป็นมา จึงทรงเรียกสามเณรมา
สอบถามแล้วตรัสท่ามกลางพระสงฆ์สาวก
ถึงมูลเหตุที่พระสารีบุตรทำนายว่า
สามเณรจะหมดอายุขัยใน 7 วันนั้น
ถูกต้องแล้ว แต่เพราะเหตุใดจึงยังมีชีวิตอยู่
เป็นเพราะบุญที่สามเณรได้ช่วยเหลือ
สัตว์น้ำนานาชนิด สัตว์ปีกและเก้ง
เหล่านั้นอันเป็นปลาและเก้งพระโพธิสัตว์
ต่อมาพระสารีบุตรก็บอกสามเณรว่า
อานิสงส์ของการทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน นอกจากจะช่วยให้รอดพ้นจากความตาย
แล้วยังจะทำให้สามเณรมีอายุยืนยาว
ภายหลังการนิพพานของพระสารีบุตร
และการปรินิพพานของพระพุทธองค์
สามเณรสังกิจได้มีชีวิตอยู่ต่อมาถึง 120 ปี
 
🌼🌼จากเรื่องดังกล่าว
จึงทำให้นิยมทำบุญสะเดาะเคราะห์
ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา
หรือให้ทานชีวิตสัตว์อื่นๆ เช่น
ไถ่ชีวิตโคกระบือ ฯลฯ
ดังนั้นการแก้กรรมเมื่อชะตาถึงฆาต
โหราจารย์ หรือ หมอดู หมอเดาต่างๆ
ก็จะแนะนำให้แก้กรรมด้วยการ
ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
🌟อานิสงส์ของการปล่อยปลา
1️⃣เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว
ปลอดภัย มีความสุข
ตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น
จะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
2️⃣ สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว
พ้นจากความตายย่อมดีใจฉันใด
บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
3️⃣ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ
เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตร
ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
4️⃣การช่วยให้สรรพสัตว์พ้น
จากที่คุมขัง ย่อมส่งผลให้สามารถ
หลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่
ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของ
พญามารได้โดยพลัน
5️⃣การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี
ดั่งการเข้าถึงพระธรรม
และเข้าถึงพระนิพพาน
อันเป็นดินแดนแห่งความสุข
ที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
วันพระที่ผ่านมาฟ้าได้ทำบุญปล่อยโค
และปล่อยปลา เอาบุญมาฝากทุกคน
ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
ขอบคุณที่แวะมาอ่านและทักทายกันค่ะ
💦ฟ้าหลังฝน💦
11/06/64
    เล่าสู่กันฟัง by ท้องฟ้า
    อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ 🙏🙏