13 มิ.ย. 2021 เวลา 06:43 • หุ้น & เศรษฐกิจ
รวมหุ้นประกันภัยในตลาดหลักทรัพย์ และผลกำไร/ขาดทุนไตรมาสแรกปี 2564
เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีรับกำไรหลายล้านบาทในไตรมาสแรกเกือบจะทุกตัว
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เป็นตัวกระตุ้นให้หลายๆคนตัดสินใจทำประกันภัยกับบริษัทต่างๆแบบแทบไม่ต้องคิด
จะมีบริษัทประกันภัยตัวไหนบ้างที่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้เราได้ร่วมลงทุน มาดูกันเลย...
www.stocknonstop.com
1. AYUD : บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส 1/2564 298.95 ล้านบาท
1
2. BKI : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส 1/2564 816.12 ล้านบาท
3. BLA : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส 1/2564 989.74 ล้านบาท
4. BUI : บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส 1/2564 46.23 ล้านบาท
5. CHARAN : บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส 1/2564 3.50 ล้านบาท
6. INSURE : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 (-5.24)ล้านบาท
www.stocknonstop.com
7. MTI : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 225.27  ล้านบาท
8. NKI : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 50.68  ล้านบาท
9. NSI : บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันภัย
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 3.38 ล้านบาท
10. SMK : บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันภัยทางรถยนต์ 2) การประกันอัคคีภัย 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 176.23   ล้านบาท
11. TGH : บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 292.50 ล้านบาท
12. THRE : บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/25645 2.87ล้านบาท
www.stocknonstop.com
13. THREL : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 28.09 ล้านบาท
14. TIP : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1.ธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
2.ธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจการลงทุน ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยนำเงินที่เหลือจากธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 638.28   ล้านบาท
15. TQM : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 201.66 ล้านบาท
16. TSI : บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก ได้แก่ อัคคีภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด และมีธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 (-19.39) ล้านบาท
17. TVI : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย แบ่งได้ดังนี้
1. การประกันภัยรถยนต์
2. การประกันอัคคีภัย
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
กำไร(ขาดทุน)ไตรมาส1/2564 154.04 ล้านบาท
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
“หุ้นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง? ทำไมถึงยังพุ่งทะยานสวนทางกับตลาดหุ้น…”
“หุ้น SET100 มีอะไรบ้าง? แต่ละตัวเขาทำธุรกิจอะไรกัน….”
“มีเงิน 1000 บาท ซื้อหุ้นใน SET100 ตัวไหนได้บ้าง?”
“เริ่มเล่นหุ้น มือใหม่ต้องรู้!!
เริ่มต้นลงทุนหุ้น SET 50 ต้องใช้เงินเท่าไหร่ ??”
โฆษณา