22 มิ.ย. 2021 เวลา 13:58 • การเกษตร
มะม่วงโชคอนันต์ ของดีราคาถูกยังมีอยู่
วันนี้จะพาทุกท่านไปชมสวนมะม่วงโชคอนันต์
อายุ 3 ปี หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อย
ปีนี้มะม่วงโชคอนันต์ราคาตกต่ำมาก
ขายปลีก กิโลกรัมละ 10 บาท เท่านั้น
แต่เดิมเป็นพันธุ์มะม่วงของประเทศเมียนมาร์
หรือพม่า
ในสมัยโบราณ เจ้าเมืองพม่าเดินทางมาเยี่ยมเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้นำพันธุ์มะม่วงดังกล่าวมาเป็นของกำนัลด้วย
ครั้งนั้นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้นำมาปลูกไว้ที่สวนในเมืองเชียงใหม่และแจกจ่าย
ให้แก่ชาวเมือง
จนต่อมาได้แพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่น ๆ มีอีกชื่อว่า มะม่วงพันธุ์ “ยอดด้วน” เป็นชื่อที่เรียกกันในแถบเชียงใหม่
(จริงหรือไม่ประการใดจาวเมืองเจียงใหม่
ช่วยยืนยันโตยเน้อ)
แหล่งที่มา : ปิยาดา บุสดี. (2558).
การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงในประเทศไทยโดยใช้ลำดับดีเอ็นเอ.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
แหล่งข้อมูล
โฆษณา