24 มิ.ย. 2021 เวลา 06:48 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
"ช่องว่างระหว่างธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ"
ปัญหาหนึ่งที่พบมากในการทำงานด้านข้อมูล คือ ช่องว่างระหว่าง Business กับ Technician
เพราะมุมมอง และเป้าหมายของสองฝั่งนี้ไม่เหมือนกัน Business มักจะมองหา Return of Investment หรือ Payback period เป็นหลัก โดยเขียน Business Case ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายโปรเจค
 
ในขณะที่ Technician จะมองหา Innovation ใหม่ๆ พิสูจน์อะไรลึกๆ และมักจะอ้างถึงหลักการยากมาอธิบายหลักการ
ในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง Business และ Technician ต่างเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายนี้ มีหน้าที่ต่างกัน
 
Business มีหน้าที่ตั้งโจทย์ บอก Condition และตัดสินใจ ในขณะที่ Technician มีหน้าที่เสนอแนวทางแก้ปัญหา และบอกข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น การเลือก Vender ในที่นี้ Vender แต่ละเจ้าทำหน้าที่คล้าย Technician ที่มีข้อเสนอ 1 ข้อ หน้าที่ของ Business จะต้องมองให้ออกมา ว่าเจ้าไหนเหมาะกับธุรกิจมากที่สุด โดยมี Condition ต่างๆ เช่น ราคา ค่าใช้จ่าย เวลาในการ Deploy หรือความเหมาะสมทางการใช้งานอื่นๆ ซึ่งช่องว่างของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการสื่อสาร และความไม่เข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหานี้คือการสร้างความเข้าใจในหน้าที่ของฝ่ายตรงข้ามให้ชัดเจน
 
Business ต้องสามารถถามคำถามที่ท้าทาย Technician ได้ เช่น เมื่อ Model นี้มี Accuracy 80% แล้วเราจะมีแนวทางในการรองรับ Error อีก 20% ได้อย่างไร
 
ในทางกลับกัน Technician ต้องสามารถสอบถาม Condition ต่างๆ มาให้ได้ครบก่อนจะนำเสนอ Final Solution เช่น ช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อยื่นอำนาจตัดสินใจ หรือ รูปแบบในการใช้งานกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น เพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการโปรเจคก็คือความสำเร็จของโปรเจคที่ต้องร่วมมือกันเป็นทีม
โฆษณา