ถ้าคุณสามารถเป็น รมต. กระทรวงได้ 1ที่ คุณจะเลือกอะไร+กลยุทธ์ ภายใต้เวลา 4ปี ?
คำถามนี้ถูกลบ
กระทรวงการคลัง
1 จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ซื้อของคุณภาพดี ราคาถูก ต่อรองทุกอย่างเพื่อประโยชน์สาธารณะและส่วนร่วม แข็งข้อในแผนงบประมาณที่ไม่ก่อประโยชน์และส่งผลเสียต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
2 จัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงรัษฎากร และควบคุมการทำงานทุกระดับชั้นในการจัดเก็บรายได้ โดย
2.1 จัดการบุคคลผู้มีหน้าที่จัดเก็บรายได้ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบการทำงานทุกตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ ให้ทำงานด้วยความสุจริต และเที่ยงตรง ไม่อำนวยประโยชน์แก่ผู้ใด อันเป็นเหตุให้จัดเก็บรายได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย โดยกำหนดโทษตามความผิดที่เกิดขึ้นจริง หากการกระทำนั้นเกิดเนื่องจากผู้มีตำแหน่งสูงกว่าบังคับผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าให้ปฏิบัติ ก็ให้กำจัดบุคคลผู้นั้นออกไปจากระบบการทำงานนั้น และหากผู้มีหน้าที่คนใดรู้ถึงการกระทำนั้นแล้วแจ้งเหตุดังกล่าว จนได้ความปรากฎถึงการกระนั้นเป็นความผิดจริง ก็ให้ได้รับพิจารณารางวัลพิเศษสำหรับการณ์นั้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ ในทุกสิ้นปี รวมทั้ง พิจารณาตรวจสอบขั้นตอนที่ใช้ในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว และสะดวก ต่อการจัดเก็บ เป็นต้น
2.2 จูงใจให้บุคคลภายนอกเต็มใจชำระเงินเพื่อเป็นรายได้ให้แก่รัฐ และแสดงให้บุคคลดังกล่าวเห็นว่าประโยชน์ในการชำระเงินนั้นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ และก่อประโยชน์ รวมทั้งอาจมีการเสนอรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชำระเงินเพื่อเป็นรายได้แก่รัฐสูงสุดให้แก่ผู้นั้นด้วยเป็นต้น
2.3 แยกส่วนงานโดยจัดระเบียบในส่วนของข้าราชการประจำออกเป็นเอกเทศ ไม่ให้ ส.ส.มายุ่งเกี่ยวกับงาน
สำหรับเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนั้น จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่า 4 ปีจึงจะสำเร็จผล
46 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา