fancy , period , comedy อะไรที่ไม่อิงกับความจริง เพราะเราดูเพื่อจรรโลง ไม่อยากสร้างอารมณ์ในชีวิตจริง
39รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...