ลดตัณหา หรือความอยากให้น้อยลง
เพิ่มปัญญาทาง จิตใจให้มากขึ้น
ความสงบคือความสุขที่แท้จริง
สงบจากสังขารทั้งหลาย
สงบจากขันธ์ ๕ นั่นคือ สุขที่แท้จริง
100 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...