ทำความเข้าใจกันให้ลึกๆแล้วจะเห็นคุณของศีล
ชีวิตของตนเองไม่ว่าคนหรือสัตว์คือสิ่งที่หวงแหนที่สุด จึงเป็น ข้อ1 ห้ามฆ่าสัตว์ (สัตว์โลก)ห้ามฆ่าชีวิตนั่นเอง
สิ่งที่หวงแหนรองลงมาคือสิ่งต่างๆรอบตัวเรา พ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน สิ่งของของเรา จึงเป็น ข้อ 2,3,4 ที่เราจะไม่เบียดเบียนสิ่งที่ผู้อื่นรักและหวงแหนเช่นเดียวกับที่เรารักและหวงแหน
ข้อ1-4คือการไม่เบียดเบียนชีวิตและสิ่งที่รักของผู้อื่น
ข้อ5 คือการไม่เบียดเบียนตนเอง ด้วยการทำให้ตนเองขาดสติ
ทั้ง5ข้อถือเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
แค่เพียงทำได้ 5 ข้อนี้ก็ช่วยให้โลกสงบสุขได้
4ถูกใจ
181รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...