ธรรมเพื่อพ้นจากวัฏสงสารของพระพุทธเจ้า ธรรมนั้นต้อง
1.เป็นไปเพื่อความหน่าย
2.เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด
3.เป็นไปเพื่อความดับทุกข์
4.เป็นไปเพื่อนความสงบ
5. เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง  
6.เป็นไปเพื่อบรรลุโพธิญาณ  
7.เป็นไปเพื่อนิพพานหรือปรินิพพาน (*ต้องไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่ง)
  • 4
โฆษณา