คนดีคือคนคิดดีกระทำความดีจากภายในสู่การกระทำความดีสู่ภายนอกต่อตนเองและคนอื่น
  • 2
โฆษณา