มีบัญชีอยู่แล้ว?
เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัว ให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนอื่น โดยไม่เลือกชั้นวรรณ อยู่ในศีล อยู่ในธรรม...
มีภาษาที่ดี ภาษากายที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้ให้ที่ดี และเป็นผู้ฟังที่ดี....