9 ก.ค. 2021 เวลา 14:45 • ความคิดเห็น
พายเรือไปยังฝั่งฝันแห่งพระนิพพาน
ข้ามผ่านพระทุกขัง
ข้ามผ่านพระอนิจจัง
ข้ามผ่านพระอนัตตา
กุสะลา ธัมมา
โฆษณา