ในอดีตสมัย พุทธกาล....เทวดาทูลถามพระพุทธเจ้า มีอะไรถึงจะมีความสุข?
1
พระพุทธเจ้า...ตรัสตอบเทวดาว่า...คนมีโคก็ทุกข์เพราะโค คนไม่มีโคก็ไม่ต้องทุกข์เพราะโค...
เทวดาฟังแล้วบรรลุเข้าใจในคำตอบคำสอยว่าหมายถึงอะไร
2ถูกใจ
563รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...