รู้จักหน้าที่ตนเอง.. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม... อย่างหลังนี้บางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าเป็นยังไง
โฆษณา