มีบัญชีอยู่แล้ว?
“อะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด
รู้อยู่แก่ใจด้วยกันทุกคน เพราะฉะนั้น
จงเตือนตน และพิจารณา สอบสวนตน
แล้วตนจะประสบความสุขความเจริญในชีวิต
ที่ทุกคนปรารถนา”
ธรรโมวาท เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔