24 ก.ค. 2021 เวลา 09:25 • ปรัชญา
เราเกิดมาเพื่อสร้าง กุสล กับอกุสล
กุสลนั่น คือ ทำความดี(ทำปุญ)
อกุสลนั่น คือ ทำบาป
ทำไมต้อง ทำกุสล หรืออกุสล ก็เพราะ กุสล หรือ อกุสลนั้น เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพภูมิ หลังจากที่หมดกัมม์ หมดอายุ หมดเวลา ตามที่กัมม์ในชาติที่ผ่านมาได้กำหนดเอาไว้
การสร้างสมกุสล...นั้นทำให้จิตนั่นมีอารมณ์เสพคุ้น ที่เป็นกุสลบ่อย เมื่อถึง เวลาที่จิตจะจุติ (ตายหรือดับ) ไปย่อมนำไปสู่ภพภูมิที่ดี (หรือการปฏิสนธิ)
ส่วนการสร้างหรือสะสมอกุสล หรือบาป นั้นทำให้จิตนั่นเสพคุ้น อารมณ์ที่ไม่ดีบ่อยๆ เมื่อจิตถึงเวลาจุติ ไปย่อมนำไปสู่ภพภูมิที่เป็นทุคติ หรือ ปฏิสนธิในอบายภูมิ เช่น เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ดิรัจฉาน เป็นต้น..
เพราะฉะนั้น ในช่วงชีวิตหนึ่งๆ เกิดมาเพื่อตาย ตายเพื่อไปเกิดใหม่ วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ตลอดไป..
เมื่อเกิดปัญญาก็จะรู้ว่าเกิดมาพื่ออะไร ? มาจากที่ไหน? อยู่เพื่ออะไร ? ตายแล้วไปไหน?
โฆษณา