กฎแห่งกรรม เป็นสิ่งที่จริง ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี ที่เรียกว่าบุญ กรรม​ชั่วที่เรียกว่าบาป แต่ผลของกรรมนั้นจะออกมาในแบบใดก็คือผลของการกระทำ
  • 3
โฆษณา