25 ก.ค. 2021 เวลา 09:33
เจ้าแม่กวนอิม เทพแห่งความรัก ความเมตตากรุณา และความกตัญญู
.
เจ้าแม่กวนอิม (观音) เป็นชื่อเรียกแบบจีน ซึ่งชื่อของพระองค์ในทางสันสกฤตคือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทั้งสองชื่อเรียกนี้มีความหมายเดียวกัน คือพร... อ่านต่อ
โฆษณา