26 ก.ค. 2021 เวลา 01:31 • ความคิดเห็น
มองโลกในแง่ดี= ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคิดเห็นในแง่บวก ในผลที่อาจเป็นไปได้ในทางที่ดี
คนโลกสวย= คนที่มองโลกด้วยประสบการณ์ของตนเองว่า มันเป็นเป็นสิ่งสวยงาม ผลที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อความคิดตนเอง เป็นอย่างมากว่าไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องไม่ดี หรือไม่สวยงาม โดยไม่ฟังผู้อื่น
ความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน สั่งสมบ่มเพาะ มาด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกัน
โฆษณา