มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทำไม “ข้อมูลผู้ใช้งาน” คือ มหาสมบัติ ที่รัฐบาลจีนหวงแหน
BREAKTHROUGH ชวน ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมวิเคราะห์เรื่องนี้กัน